С ПРОМЕНИ В УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МОН СЕ РАЗДЕЛЯТ БЕНЕФИЦИЕНТЪТ И УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН ПО ОП НОИР

Начало » Последни публикации

17.05.2017

С промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката ще бъдат разграничени функциите между Управляващ орган и бенефициент на средствата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) на ниво министерство. Увеличава се броят на заместник-министрите от трима на четирима за сметка на намаляване броя на служителите на Звеното за вътрешен одит.

Необходимостта от промяната е продиктувана от констатациите в одитния доклад на Европейската комисия относно управлението и контрола на оперативната програма. В него се посочва, че не е редно МОН да бъде едновременно управляващ орган и бенефициент на средствата по ОП НОИР.

Съгласно промените, в рамките на компетентност на всяка дирекция в министерството, с изключение на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, се добавя допълнителна функция за осъществяване на дейности по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, които се финансират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“