МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА HEINNOVATE ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА БЯХА ОБСЪДЕНИ НА НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

Начало » Последни публикации

08.11.2017

Повишаването на квалификацията на преподавателите е важно за осигуряване на качествено висше образование, а използването на дигитални технологии и чужди езици ще постави българските висши училища на състезателната писта в Европейското пространство за висше образование. Този извод бе направен по време на семинар, част от проекта BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, който се проведе в Русе. Това е втората подобна проява след семинара „Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Представители на повече от 35 висши училища от страната, експерти от Министерството на образованието и науката, Националния център по информация и документация, Центъра за развитие на човешките ресурси и медии участваха в семинар, посветен на модернизацията на учебните програми и учебното съдържание в българските университети. Участниците обсъждаха използването на инструмента HEInnovate за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища.

Подобряване на иновативните инструменти и уменията на преподавателите при преподаването и подобряване на качеството на висшето образование бяха основните теми на дискусиите. Част от тези иновативни инструменти са обновяването на учебните планове и програми  и др.

Една от идеите на семинара е да се насърчават преподавателите във висшите училища да използват най-модерните и съвременни методи в учебните зали и аудитории. Целта е чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската практика да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, като с това се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки преподавател с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.

Предвижда се подготвянето на сборник с добри практики, който ще бъде разпространен сред висшите училища, а срещата с ръководствата им и споделянето на натрупания опит по време на проекта ще позволи да се изгради устойчива система за квалификация на академичния състав.

Г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, говори как и защо HEInnovate може да се използва (и вече се прилага) като водеща рамка за иновационна и предприемаческа институция за висше образование.

В българските висши училища отдавна се изучава предприемачеството като инструмент, свързан с бъдещата реализация на студентите, посочи доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта BGTITHE. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“