БЪЛГАРСКИТЕ ДЕВEТОКЛАСНИЦИ ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ В ЕКИП

Начало » Последни публикации

21.11.2017

Българските ученици имат нагласата да работят в екип, но все още при част от тях не са формирани уменията за това, показват данните от международното изследване PISA 2015. За първи път то включва специален модул „Решаване на проблеми в сътрудничество“, в който учениците решават задачи в екип с един, двама или повече виртуални партньори. В него са участвали ученици, които преди две години са били в девети клас. Проучването е направено сред 15-годишни младежи от цял свят. Неговата основна цел е да се направи оценка дали учениците могат ефективно да участват в дейности за решаване на проблем съвместно с един или повече партньори, като споделят своите знания, умения и усилия за постигане на определен резултат.

Данните показват, че училищата, в които е създаден положителен климат на конструктивно сътрудничество между участниците в учебния процес, осигуряват по-добра академична подготовка на учениците, но и по-добра среда за учене и общуване.Учениците, които имат по-добри взаимоотношения с учители, родители и съученици, имат по-високи резултати на този модул и по-ясно изразено положително отношение към работата в екип. Това важи и за онези деветокласници, които смятат, че постиженията им в училище се оценяват справедливо и получават подкрепата на учителите. Учениците, които бягат от час или закъсняват системно, оценяват по-ниско екипната работа и взаимоотношенията си с околните.

Резултатите от проучването са със среден резултат 500 точки. България има среден резултат от 444 точки. Резултатите на българските 15-годишни варират в много широки граници – от 316 до 570, които показва, че у нас има ученици, които умеят да работят екипно и да използват придобитите знания и умения.  Учениците, които са показали висок резултат на този модул, имат и по-високи резултати по останалите области, измервани от PISA – четене, математика и природни науки. С най-високи резултати са Сингапур, Япония, Хонгконг – Китай, Корея, Канада.

49% процента от българските деветокласници решават само най-лесните задачи. Това означава, че те, заедно с други членове на екипа, могат да следват предварително разработен план за решаване на ясни и несложни проблеми. Други 49% са се справили със средно трудните задачи, при които се очаква постигане на високо ниво на сътрудничество между участниците в екипа и умение за разпределение на техните роли за постигането на крайния резултат, като комбинират и осмислят необходимата им информация. 2% са деветокласниците, които са решили най-сложните задачи, изискващи не само високо ниво на сътрудничество, но и умение да преодоляват възникнали разногласия, проследяване на напредъка на работа на екипа и способност да управлявот процесите в него, както и набелязване на конкретни действия за постигане на крайния резултат.

Тъй като умението да работиш в екип се формира не чрез конкретен учебен предмет, а е резултат от цялостната подготовка на учениците, един от пътищата за по-успешното му усвояване би могъл да бъде по-нататъшна квалификация на учителите в тази област,  както и по-широкото въвеждане на обучение чрез проектен принцип, което дава възможност на учениците да формират у себе си умения за мислене, което е заложено в политиките на МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“