ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ТРЯБВА ДА УБЕДИМ ОБЩЕСТВОТО В СМИСЪЛА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

04.12.2017

„Настана времето, в което трябва да убедим обществото, да убедим повече хора в образователната система, повече родители за това, че приобщаващото образование има смисъл не само за децата със специални образователни потребности, но и за цялото общество“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева откри заключителната конференция по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, която се проведе днес.

Госпожа Сачева посочи, че приобщаващото образование не само спомага обществата да бъдат по-хуманни и да се развиват по-добре, но то е свързано и с всички умения на бъдещето. Според нея дигиталните умения не са само въпрос на технология и математика, те също са тясно свързани със социалните умения, с възможността да общуваш и приемаш различията, като търсиш таланта, а не слабото място. Разнообразието пък е в основата на креативността, а без креативност обществата биха били пълни с комплекси и предразсъдъци. Приобщаващото образование е тясно обвързано с ценностите,  то дава възможност всеки човек да се чувства ценен и полезен и да разкрива своя потенциал в пълна степен.

Заместник-министър Сачева поздрави екипа на проекта и всички участници в него за успешната работа и постигнатите резултати, като обеща от страна на министерството да получат  подкрепа в по-нататъшната им дейност. Тя призова присъстващите да търсят начини да съхранят всичко изградено до момента по проекта и най-вече да запазят обучените кадри. Ръководството на министерството ще работи за втора фаза на проекта още през следващата учебна година, поясни тя.

Приветствие към участниците отправи и председателят на СБУ Янка Такева. Тя определи приобщаващото образование като едно голямо предизвикателство в образователната система не само в България, но и в цяла Европа.

Основните дейности и резултати по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ представи ръководителят на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН. Тя определи  основната цел на проекта - предоставяне на подкрепяща среда за ранна превенция и интервенция на обучителни затруднения в предучилищното образование и допълнителна подкрепа за осъществяване на включващо/приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни потребности в училищното образование, за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение.

В проекта са включени  общо 159 детски градини и училища: 34 детски градини; 112 общообразователни училища; 5 специални училища за ученици със сензорни увреждания; 2 помощни училища; 4 възпитателни училища-интернати (ВУИ); 2 социално-педагогически интерната (СПИ). В тях са назначени над 600 специалисти – ресурсни  учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на ученици с нарушено зрение, възпитатели, арттерапевти, социални педагози, физиотерапевти/кинезитерапевти.

Над 1300 деца са подпомогнати в 34 детски градини чрез проекта, а в 112 училища е предоставено ресурсно подпомагане на над 2500 деца и ученици със специални образователни потребности. Използван е и капацитетът на 5 специални училища за ученици със сензорни увреждания в страната, които осъществиха консултиране и подпомагане на учители и специалисти, на ученици със сензорни увреждания и техните родители от общообразователните училища. Проведено е национално научно изследване на българския жестов език с цел разработване на граматика и речник на жестовия език. В двете помощни училища бяха предоставени интегрирани услуги за подкрепа за личностно развитие на децата – арттерапия, кинезитерапия, специализирано хранене, ежедневен специализиран транспорт, работа с родителите.  Чрез тях беше изграден и апробиран модел на център за специална образователна подкрепа, който да послужи при преструктурирането на дейността на всички помощни училища в центрове за специална образователна подкрепа. Във ВУИ и СПИ беше реализирана подготовка за въвеждане на алтернативен модел за работа с ученици с девиантно поведение в контекста на предстоящите реформи в областта на детското правосъдие.

Проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран от ОП „НОИР“ 2014-20120, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ, се изпълнява от Министерството на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“