МОН ВНЕДРЯВА ОБЩАТА РАМКА ЗА ОЦЕНКА (CAF)

Начало » Последни публикации

15.12.2017

Министерството на образованието и науката започна внедряването на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF), която е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Основната цел на внедряването на модела за самооценка CAF е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

В Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. се обръща специално внимание на необходимостта от широко внедряване на системи за управление на качеството. Общата рамка за оценка е  точно такъв инструмент, който дава възможност за усъвършенстване на организацията. Той е специално създаден за нуждите на публичната администрация,  достъпен е, безплатен и лесен за употреба модел, който се прилага от самата администрация без необходимост от специални финансови ресурси за внедряване и поддържане. CAF обхваща и анализира различните аспекти на организационното изпълнение и допринася за „добро управление“ в администрация.

Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.

Внедряването на модела CAF в МОН стартира през октомври 2017 г. по проект на Института по публична администрация – „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“