МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: РЕЙТИНГЪТ ПРОМЕНИ ПОВЕДЕНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Начало » Последни публикации

21.12.2017

Г-н Вълчев, кое е най-важното в седмото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България?

Висшите училища подобряват представянето си. Повишават се показателите за научна дейност и за реализация. Приемът се рационализира. Политиките за преструктуриране на приема и финансирането вече дават резултати, макар и недостатъчно. Видно от последното издание е, че висшите училища повишават научните показатели. Разполагаме с информация, че заради рейтинговата оценка много от тях са предприели действия за насърчаване на научната дейност вътре във висшите училища. Макар и да го наблюдаваме в по-малко висши училища, същото можем да кажем и за реализацията - системата е създала стимули да полагат повече усилия за реализацията на завършващите студенти. Това включва работещи кариерни центрове, партньорства с работодатели и др., т.е. рейтинговата система и политиките в сектора вече променят поведението и стратегиите за развитие на висшите училища.

До каква степен рейтингът трябва да влияе на финансирането на университетите? 

Още първото издание на рейтинговата система през 2010 г. ни предостави надеждна оценка и инструмент за диференциране на финансирането. Това започна да се прави от 2011 г., а от 2015 г. на базата на информацията от рейтинговата система по определени показатели преструктурираме и приема в държавните висши училища. От тази информация съставяме оценка, включваща показатели за учебна, научна дейност и реализация. Това не е рейтинговата оценка, но използваме рейтинговата система за информационна база. С промените в приема насочваме по-голяма част от студентите към приоритетните професионални направления, за които има очакван недостиг на пазара на труда, и към висши училища с по-висока оценка за качество и реализация. Респективно намаляваме финансирането и приема в професионалните направления, в които има по-голям дял на нерационалното търсене на висше образование и които са с по-слаба оценка.

В кои направления ще орежете приема? 

В последните 2 години приемът в държавните висши училища е намален с над 12 000 бройки годишно. Това намаление засегна най-вече направленията Икономика и Администрация и управление, където избуя нерационалното търсене на висше образование. Разделили сме професионалните направления в 4 групи. Скоро предвиждаме да предложим промени в постановлението, което определя условията и реда на приема. В първата група са професионалните направления, които имат най-ниско търсене, но са важни за отделни обществени сектори. Това са професионални направления Математика, Химически науки и Физически науки. Във втората група ще бъдат останалите приоритетни професионални направления. В третата ще са направления, за които няма липса на търсене от страна на кандидат-студентите, а в четвъртата ще са Икономика и Администрация и управление, в които ще продължим намаляването на приема дори във висшите училища с висока оценка.

Бяхте казали, че догодина ще орежете приема в 15 направления, кои ще са те?

Това са професионални направления в отделни висши училища, в които беше намален приемът през последните 2 г. Следващата година ще е много малък броят на обучаваните студенти в тях - под 15, при което предвиждаме да преустановим утвърждаването на държавно финансиран прием. Това са предимно професионални направления, които са били неприсъщи за традиционния профил на съответното висше училище. Става дума за Икономика, Администрация и управление, Туризъм, създадени през последните 2 десетилетия. 

А в кои направления приемът ще е неограничен?

В направленията от първата група - Математика, Химически и Физически науки, Енергетика. Там имаме най-незаслужено ниско търсене. Това е видно от рейтинговата система - малък или силно намалял брой студенти, от една страна, и много добри показатели за реализация, в т. ч. високи доходи на завършилите, от друга. Като общ извод от това и предходните издания на рейтинговата система можем да кажем, че с най-високи доходи и най-високи показатели за реализация са студентите, завършили професионални направления, за които се изисква по-задълбочено изучаване на математика и природни науки - това са информатика и компютърни науки, математика, медицинските професионални направления, редица технически професионални направления. Може да се очаква, че това ще са и професионалните направления с най-висок бъдещ ръст на доходите, т.е. разликите в заплащането ще се увеличават заради ниското търсене на образование в тези направления и недостига на специалисти. Използвам случая да призова родителите да мотивират децата си в по-голяма степен да изучават математика и природни науки. Усилията, които ние полагаме, са насочени както към преструктуриране на предлагането от страна на висшите училища, така и към промяна на търсенето от страна на кандидат-студентите. Ще продължим политиката за предоставяне на допълнителни стипендии на студентите, които се обучават в приоритетни професионални направления. Обмисляме и допълнителни стимули за студентите в професионалните направления с най-висок бъдещ недостиг. 

Последното издание на рейтинга показва, че няма увеличение на студентите по педагогика въпреки усилията ви.

Едно от най-значимите предизвикателства в системата на предучилищното и училищното образование е да я осигурим с педагогически специалисти в дългосрочен план. В последните години имаме малък ръст на студентите по педагогика, но притеснително е намалението на студентите по професионалното направление Педагогика на обучението по..., откъдето можем да очакваме педагогическите специалисти по отделни дисциплини. От тази година и професионалните направления Филология и История и археология бяха определени като приоритетни. Те също са важни за системата на образованието.

Успокоихте ли БАН с допълнителни 15 млн. лева?

В съответствие с приетата от парламента Национална стратегия за развитие на научните изследвания бяха повишени бюджетните разходи за наука за 2018 г. Дискусиите бяха как тези средства да са в по-голяма степен насочени към дейности с обществена възвръщаемост, както и финансирането на научните изследвания да бъде обвързано със значими обществени или секторни задачи. Поради тази причина средствата не бяха разпределени на етап планиране на държавния бюджет. Разговорите продължиха. От вторник имаме обща позиция с БАН, че трябва да търсим балансиран подход за разпределение, който да включва и институционално финансиране в зависимост от резултатите на отделните звена, увеличение на проектното финансиране и финансиране чрез национални научни програми, които да бъдат насочени към дейности с потенциално висока обществена възвръщаемост. Дали ще има протести, ще реши общото събрание на академията следващите дни, но след срещата с премиера имаме основание да смятаме, че е налице взаимно разбиране на позициите.

Какви мерки вземате срещу учениците фантоми?

Правим проверки на всеки сигнал. Санкционираме директори, когато бъдат установени пропуски. В най-проблемните професионални гимназии, където сме констатирали висока степен на непосещаемост, инсталираме допълнителни технически средства за проследяване на посещаемостта. Ще въведем и единен изпит за записване в задочна форма на обучение за следващата година.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“