МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПРИОРИТЕТ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.

Начало » Последни публикации

10.01.2013

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020” ЩЕ БЪДЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Министерският съвет прие Решение за допълнение на Решение № 328 от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014 – 2020 г., както и списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма.

Основната стратегическа цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. Заложените цели ще доведат до постигането на редица резултати, обединени в пет приоритетни оси:

 • ПО 1: Научни изследвания и технологично развитие;
 • ПО 2: Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество;
 • ПО 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;
 • ПО 4: Образование, умения и учене през целия живот;
 • ПО 5: Подобряване на образователната инфраструктура.

Предвижда се чрез новата оперативна програма да бъдат увеличени чувствително възможностите за повишаване на инвестициите, запазването и разкриването на нови работни места, развитието на конкурентоспособността на работната сила, подобряване на демографски показатели на България.

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” ще има висок синергичен ефект по отношение постигането на целите и на другите оперативни програми. Освен пряката връзка с инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие, новата оперативна програма притежава капацитета да повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на научния сектор, институционалната среда и стимулиране на ресурсната и енергийната ефективност.

Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ се фокусира върху следните специфични цели:

 • Изграждане на конкурентна среда за качествени научни и иновативни изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за научно-изследователска и иновационна дейност до 1,5% от БВП към 2020 г.;
 • Създаване на благоприятна среда за възпроизводство и развитие на капацитета на научния сектор;
 • Подобряване на качеството на висшето образование и повишаване на броя на завършилите висше образование във възрастовата група на 30-34-годишните до 36% към 2020 г.;
 • Подобряване на качеството на предучилищното и на училищното образование и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11% към 2020 г.;
 • Създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот;
 • Развитие и модернизиране на научната и на образователната инфраструктура и повишаване на броя на заетите в модернизирана среда.

Чрез своя инструментариум Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ ще доведе до подобряване на механизмите за финансиране на научните изследвания, до подпомагане на научните изследвания в стратегически за България и за ЕС области, до насърчаване развитието на партньорските мрежи и на съвместните лаборатории между висши училища, центрове за научна изключителност, бизнес организации и национални научни институции, до по-осезателна подкрепа участието на висши училища и научни институти в международни конкурси, клъстери и транснационални мрежи. Заложено е и технологично развитие чрез въвеждане на по-модерни информационно-комуникационни технологии.

Министерството на образованието, младежта и науката към настоящия момент, като междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, разполага с административен капацитет както чрез основната Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, така и чрез други свои дирекции и звена. Няма да бъде необходимо изграждането на изцяло нова структура, а ще се надгради съществуващата. Като всяка структура, която е ангажирана с управление на европейски средства, и в бъдещия управляващ орган ще се включат различни отдели, свързани с планиране на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с мониторинг върху изпълнението на договорите, с техническата и финансова верификация. В момента дирекция СФМОП има щатен състав от 90 експерти с висока експертиза в управлението, както на структурни фондове, така и на различни други програми. През последните две години в дирекцията бяха привлечени основно финансисти и юристи, с което беше значително повишен капацитетът й. През този програмен период МОМН, като междинно звено по ОПРЧР, отговаря за средства в общ размер от над 800 млн. лева. Над 500 млн. лева от тях са по проекти, които се управляват от специализираната администрация на МОМН, т.е. опит в управлението на европейски средства има не само Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, но и всички останали дирекции в министерството. За 2012 г. МОМН успя да постигне преизпълнение на прогнозите за плащания по европейските проекти, с което избегнахме риска от автоматична загуба на средства и това се дължи на обединените усилия на всички експерти в МОМН, които работят по европейските проекти. През 2009-2011 г. МОМН беше Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и администрираше проекти на обща стойност 21 млн. евро. През този период бяха постигнати над 85 % усвояване на средствата, което също е доказателство за изградения капацитет. По същия финансов механизъм сега МОМН ще бъде програмен оператор на две програми – „Деца и младежи в риск” и „Фонд за стипендии” за общо над 10 млн. евро. Освен това, МОМН отговаря и за две хоризонтални програми на ЕС – „Учене през целия живот” с годишен бюджет от около 15 млн. евро и „Младежта в действие” с годишен бюджет от около 3 млн. евро. И по двете програми през последните 3 години е постигнато над 95 % усвояване на европейските средства.

В разработването на концепцията водещо участие взеха представители на академичната общност, на гражданското общество, представители на различни ведомства, експерти и застъпници на тезата, залегнала в Националната програма за развитие на България 2020 и общоевропейската стратегия за същия период, че научноизследователската дейност и образованието са едни от най-важните цели в развитието ни през следващите години.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“