ДЕНИЦА САЧЕВА: ЗА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ СА НУЖНИ КООРДИНИРАНИ УСИЛИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДОСТЪП, КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ

Начало » Последни публикации

15.03.2018

„Общата визия на институциите от образованието, социалния сектор и здравеопазването за ранното детско развитие трябва да включва консенсус около четири основни теми – достъп, качество, ефективно финансиране и управление на интегрирани образователни, социални и здравни услуги“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на конференцията „Визия за ранното детство в България”. Тя посочи още, че в програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. е заложена мярка за регламентиране на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст, която е резултат на осъзнатата значимост на предучилищното образование за развитието на личността. 

 

Зам.-министър Сачева определи предучилищното образование като ефективно средство за превенция на отпадането от училище, необходимо за всички деца, но особено важно за тези, чийто майчин език е различен от българския език и за децата в неравностойно социално положение. Сачева посочи, че именно тези деца са една от рисковите групи, които отпадат от образователната система най-рано, затова превенцията при тях е от съществено значение.

 

„Ключов фактор за успеха на политиката в областта на предучилищното образование и ранното детско развитие е и ще бъде взаимодействието между заинтересованите страни и приоритетно – партньорството между МОН, общини, социални служби, регионалните здравни инспекции, гражданските организации, здравните и образователните медиатори“, подчерта заместник-министър Сачева . Като добър модел в това отношение тя посочи ефективното взаимодействие при осъществяването на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, благодарение на който 22 0000 деца бяха върнати в образователната система.

 

Заместник – министърът говори още и за ролята на семейството и успешното взаимодействие с него при осъществяване на грижите за детето в предучилищна възраст, защото образователният статус и социално-икономическото положение на родителите са значим фактор за обхвата в образование и за образователните резултати на учениците.

Затова усилията на МОН, на общините, както и на детските градини и училищата, са насочени приоритетно и към подобряване ефективността на взаимодействието с родителите от уязвимите общности. Пример за това е представеният за обществено обсъждане проект на национална програма „Заедно за всяко дете“ за 2018 година, в която е включен модул за добри практики за взаимодействие на детската градина и училището  с родителите с цел формиране на положително отношение към образованието на техните деца и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

Друга стъпка в тази посока е разработването на проект, който да бъде финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, насочен към детските градини и в подкрепа на деца от бедни семейства, в затруднено социално – икономическо положение и от уязвими групи за тяхното ранното обхващане и за образователната им интеграция  в системата на  предучилищното образование. През тази година се подготвя също така и обучение на 1500 педагогически специалисти от детски градини, които да провеждат ранно оценяване на риска от възникване на обучителни затруднения на деца от 3 до 3.5 г. 

В конференцията взеха участие още заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова и на здравеопазването Бойко Пенков, представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, посланици, представители на професионални и неправителствени организации, ангажирани с темата за ранното детско развитие.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“