ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА относно задължителната детска градина за децата, навършили 4 години

Начало » Последни публикации

08.12.2012

Уважаеми родители,

Въвеждането на задължителна детска градина за децата, навършили 4 години (наричано предучилищно образование и разбирано като процес на възпитание, социализация и подготовка за училище), е стъпка към промяна, която Министерството на образованието, младежта и науката предприема с абсолютната увереност, че няма институция, която да осигури по-добра грижа за децата от тази, която им осигуряват техните родители.

Задължителната детска градина в никакъв случай не е заместител на грижите, които всеки един родител полага за развитието на своето дете. Предвижданите в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование промени не се изразяват в отнемане на права и задължения на родителите, а в засилване ролята на държавата при финансирането на предучилищното образование, т.е. държавата поема сериозен финансов ангажимент към предучилищното образование и осигуряването на неговото качество.

Следва да подчертаем, че за разлика от сега действащия Закон за народната просвета, Законопроектът за предучилищното и училищното образование осигурява много възможности за родителите, които желаят да прекарват повече време със своите деца, а именно:

  1. до навършване на задължителната предучилищна възраст (до учебната 2016/2017 г. – 5 години, от учебната 2016/2017 г. – 4 години) те могат да избират между детска ясла и/или детска градина, грижи у дома или алтернативни форми като родителските кооперативи;
  2. след навършване на задължителната предучилищна възраст – целодневни, полудневни, почасови или дори сезонни занимания в детска градина.

В Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.”) очакваният минимум към страните-членки до 2020 г. най-малко 95 % от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование да бъдат обхванати в образованието в ранна детска възраст. По този показател България се нарежда сред последните страни в ЕС със 79,2% обхват при средна европейска стойност 92,4%. Страни като Франция (100%), Белгия (99,1%), Италия (97,1%), Холандия (99,6), Испания (99,4) и Дания (98,1) вече са достигнали и надвишили очакваните стойности.

В този смисъл предвижданите в Законопроекта промени са както актуални и в съзвучие с доминиращите европейски практики, така и свързани дълбоко с националната традиция. От една страна, въвеждането на по-продължително задължително предучилищно образование има за цел да гарантира на всяко дете равен старт при постъпване в първи клас; да даде възможност на децата да се научат да общуват помежду си и да живеят заедно, да се социализират и да се научат да уважават другите, да приемат и да разбират различните от тях, да се адаптират в различна от семейната социална среда. От друга страна, възрастта за започване на училищно образование остава непроменена – 7 години. Защото не бива да забравяме, че като цяло възрастта за започване на училище в по-голямата част от страните в Европа е 6 години, в някои страни като Великобритания и Малта е 5 години, а в някои страни като Ирландия – дори 4 години.

Едно от основните предимства на Законопроекта за предучилищното и училищното образование е, че се предвижда активно участие на родителите. За първи път в историята на българското образование родителите се приемат като участници в образователния процес. Те ще участват в различни инициативи и дейности в детската градина, ще получават подкрепа и консултиране по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им, ще изразяват мнение и ще правят предложения за развитие на детската градина, ще участват в дейности по оценяване на образователната среда на детската градина, ще участват в управлението чрез Обществения съвет.

Един от приоритетите на правителството на България са инвестициите в областта на образованието и то още от най-ранна възраст с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията.

Бихме искали да подчертаем, че основната форма на работа в детската градина е педагогическата ситуация, а не урокът, което означава, че информацията ще се предоставя на детето чрез организирани от учителя и привлекателни за детето дейности и игри. Съдържанието на предучилищната подготовка остава непроменено, т.е. децата ще правят това, което и в момента правят записаните в детска градина деца. Предучилищната подготовка не е свързана с ограмотяване, в детската градина децата не се учат да четат и пишат. Целта на предучилищното образование е да изгради представи за света у детето, които да поставят основите за последващо учене.

Предучилищното образование допринася за преодоляване на разликите в уменията и съдейства за когнитивното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Образованието и грижите в ранна детска възраст спомагат да се прекъсне порочният кръг на ниски постижения и загуба на интерес, който често води до преждевременно напускане на училище, а оттам и до предаване на бедността от едно поколение на друго.

Докладите от Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от ІV клас от 2001 и 2006 г. показват, че българчетата, които са посещавали детска градина две-три или повече години, имат по-добри постижения, отколкото децата, били в детска градина една година или за по-кратко. През 2001 г. разликата между българските четвъртокласници, посещавали за по-дълго детска градина, и техните връстници, които не са посещавали детска градина, е 18 точки, а през 2006 г. тя нараства двойно – до 35 точки. Анализите на МОМН показват, че с всяка изминала година детската градина има все по-голяма и важна роля за грамотността на българските ученици.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“