ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И БИЗНЕС РАЗРАБОТВАТ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ПО 40 ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Начало » Последни публикации

22.06.2018

Учебни планове и програми по специалности в 40 професионални направления започват да разработват екипи от водещи професионални гимназии от цялата страна в партньорство с представители на бизнеса и висшите училища. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за повишаване на образователната продукция в рамките на икономическия форум в Пловдив. Новите програми са по предмети от специфичната професионална подготовка в направления като приложна информатика, машиностроене, електротехника, химични продукти, минно дело и др.

Министър Вълчев отбеляза, че за да се отговори на изискванията на пазара на труда, предстоят законодателни промени, които да разширят дуалното обучение. През настоящата учебна година 1742 ученици се обучават в 79 паралелки в 45 професионални гимназии. В държавния план-прием за 2018/2019 г. са утвърдени 110,5 паралелки с вече 2873 ученици.

С дуалната система се затвърждава партньорството между бизнеса и образователните институции. Изготвихме списък с 55 специалности в 12 професионални направления, за които се предвижда остър недостиг на кадри и голямо търсене от страна на бизнеса, посочи министърът. По думите му недостиг ще има за професии като „Техник на електронна техника“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, „Машинен техник – машини и системи с ЦПУ“, „Електротехник“, „Техник по автоматизация“, „Оператор в минната промишленост“, „Техник по транспортна техника“, както и други като „Техник-технолог в дървообработването“, „Приложен програмист“, „Дизайнер промишлен дизайн“ и др.

Като друг инструмент на политиката на МОН министърът посочи преструктурирането на приема с цел обхващането на повече деца в технически специалности, както и математика и природни науки. За да се отговори на потребностите на бизнеса Министерският съвет одобри списък със защитените специалности и тези с очакван недостиг на пазара на труда. Предвижда се допълнително финансиране за паралелки с обучение по такива специалности, а също и стипендии за учениците в тях.

Министър Вълчев заяви, че в училищното и във висшето образование трябва да се развиват повече дигитални и предприемачески умения, като по този начин младите хора ще бъдат по-подготвени за живота, за пазара на труда и за по-добра лична реализация. Той отбеляза, че новите компетентности ще бъдат вплетени във всички учебни програми.

Министърът подчерта необходимостта децата от най-ранна детска възраст да бъдат обхванати в образователната система и добави, че инвестицията в образованието на тези, чиито майчин език не е български, има висока възвращаемост. Вълчев обясни, че екипите за обхват по межуинституционалния механизъм полагат сериозни усилия да приобщят децата и учениците от уязвимите групи.

Той акцентира на важността от инвестиции в учителите и мотивирането на студентите с по-високи резултати да избират педагогическата професия. „Важно е, че направихме обществения и политически избор за тази инвестиция“, допълни още Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“