ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА: ОБЩО 822 СПЕЦИАЛИСТИ, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

29.11.2012

На 29 ноември 2012 г. заместник-министър Милена Дамянова откри пресконференция за напредъка по проект „Включващо обучение” на стойност 14 000 000 лв.

„Проектът вече е стартирал, влязъл е в училищата, тъй като вече имаме реални действия. Общата стойност на проекта, включващ 6 дейности, е 14 млн. лв., като последните 4 млн. лв. са одобрени на последния комитет за наблюдение. 1 106 000 са средствата, предназначени за ремонтни дейности и за ресурсни кабинети. Общо 822 специалисти, психолози, логопеди са назначени и ще бъдат назначени в училищата и детските градини.”, подчерта заместник-министър Дамянова.

Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.

Целевата група на проекта обхваща деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности, ученици със специални образователни потребности, специалисти с педагогически функции, директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.

Основните дейности на проекта са ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. Предвижда се обучение на психолози и логопеди за прилагане на скрининг тест за определяне на децата от 3-годишна възраст, при които има риск от възникване на обучителни трудности. Ще бъдат обучени общо 470 логопеди и психолози от детските градини в страната, от 28-те ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.

Осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища ще включва обучение на психолози от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.

Предвижда с изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух, както и на деца с умствена изостаналост, създаване на среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности.

„По последната дейност ще бъдат назначени специалисти в училищата и детските градини, които да приемат деца, които в момента са настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи. Тези 4 млн. лв. са предназначени именно за тях, които общо са 192-ма.”, допълни заместник-министър Дамянова.

Бенефициент на проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция "Достъп до образованието и подкрепа на развитието".

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“