XI ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Начало » Последни публикации

16.11.2012

На 15 ноември 2012 година, се проведе XI-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

По предложение на Министерството на образованието, младежта и науката, членовете на Комитета одобриха промени в критериите за избор на операции по приоритетни оси 3 и 4.

С 18 млн. лева се увеличават средствата по операция „Студентски стипендии и награди“. Така общият бюджет на схемата става 65 млн. лева. С това увеличение процентът студенти, които ще могат да получат стипендии се повишава до максимум 20 %. Промяната ще се прилага за втория семестър на академичната 2012-2013 година. Вместо награди вече ще се предоставят специални стипендии, като условията се запазват същите като условията за предоставяне на награди. Разширява се обхватът на професионалните направления, от които студентите могат да получават специални стипендии, като вече ще е допустимо да кандидатстват студентите от всички професионални направления.

С 4 млн. лева се увеличават средствата по схема „Включващо обучение”, с което общият бюджет на проекта става 14 млн. лева. Целта на увеличението е да се осигурят дейностите, свързани с изпълнението на Националната стратегия по „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

С близо 5 млн. лева се увеличават средствата по схема „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, с което общият бюджет на схемата става 11 795 808 лв. В момента приключва процесът по оценка на подадените по схемата предложения. Увеличението ще даде възможност да се финансират двойно повече от предварително планирания брой проекти. Промяната се налага поради големия интерес от страна на висшите училища и подадените голям брой качествени предложения по схемата.

Също с около 5 млн. лева се увеличават средствата по схема „Развитие на електронни форми на дистанционното обучение в системата на висшето образование“, с което общият бюджет на операцията става 34 495 309 лева. Целта на увеличението е да се осигурят средства за проектите, които са били оценени положително, но за които не е достигнал финансов ресурс при първоначалния бюджет на схемата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“