С ПРОМЕНИ В УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МОН СЕ РАЗДЕЛЯТ БЕНЕФИЦИЕНТЪТ И УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

17.05.2017

С промени в Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката ще бъдат разграничени функциите между Управляващ орган и бенефициент на средствата по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) на ниво министерство.

Необходимостта от промяната е продиктувана от констатациите в одитния доклад на Европейската комисия относно управлението и контрола на оперативната програма. В него се посочва, че не е редно МОН да бъде едновременно управляващ орган и бенефициент на средствата по ОП НОИР.

Съгласно промените, в рамките на компетентност на всяка дирекция в министерството, с изключение на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, се добавя допълнителна функция за осъществяване на дейности по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, които се финансират със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Увеличава се броят на заместник-министрите от трима на четирима за сметка на намаляване броя на служителите на Звеното за вътрешен одит.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“