ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ОТКРИ КРЪГЛА МАСА ПО ОБСЪЖДАНЕТО НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ПО МУЗИКА

Начало » Последни публикации

15.11.2012

На 15 ноември 2012 г. г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри Кръгла маса за обсъждане на проектите на учебните програми по музика и изобразително изкуство за начален и прогимназиален етап.

„Целта ни е да подредим учебното съдържание от първи до седми клас, да го олекотим, така че вие учителите да имате достатъчно време за практически занятия”, каза в началото заместник-министър Дамянова. Новите учебни програми са разработени в нов формат, който включва препоръчително разпределение на учебните часове за нови знания, упражнения, обобщение, практически дейности, контрол и самоконтрол и работа по проекти. Включени са до 60% теми за нови знания и до 40% теми за упражнения и за практическо прилагане на знанията.

„Искаме да гарантираме възпитанието и създаването на чувство и нагласа на учениците към естетическото, красивото и творческото.” подчерта г-жа Милена Дамянова.

По време на дискусията експерти на МОМН имаха възможност да направят презентации, където да изложат по-детайлно елементи от съответните формати.

Разработването на учебните програми се осъществява по проекта „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“