ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ОТКРИ КРЪГЛА МАСА ПО ОБСЪЖДАНЕТО НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ПО МУЗИКА

Начало » Последни публикации

15.11.2012

На 15 ноември 2012 г. г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри Кръгла маса за обсъждане на проектите на учебните програми по музика и изобразително изкуство за начален и прогимназиален етап.

„Целта ни е да подредим учебното съдържание от първи до седми клас, да го олекотим, така че вие учителите да имате достатъчно време за практически занятия”, каза в началото заместник-министър Дамянова. Новите учебни програми са разработени в нов формат, който включва препоръчително разпределение на учебните часове за нови знания, упражнения, обобщение, практически дейности, контрол и самоконтрол и работа по проекти. Включени са до 60% теми за нови знания и до 40% теми за упражнения и за практическо прилагане на знанията.

„Искаме да гарантираме възпитанието и създаването на чувство и нагласа на учениците към естетическото, красивото и творческото.” подчерта г-жа Милена Дамянова.

По време на дискусията експерти на МОМН имаха възможност да направят презентации, където да изложат по-детайлно елементи от съответните формати.

Разработването на учебните програми се осъществява по проекта „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“