НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

Начало » Последни публикации

08.11.2018

Лого на Националния инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието обявява стартирането на обучения за външни инспектори за целите на инспектирането през учебната 2019/2020 година. Външният инспектор трябва да познава процесите и дейностите в училището и детската градина, да притежава задълбочени знания за оценяването, управлението на качеството и качеството в училище, оценява и представя резултатите от инспекцията чрез научни методи и начини за анализ, които са в основата на инструментите за събирането и интерпретирането на данни.

Външните инспектори ще преминат двуфазови обучения за запознаване и прилагане на Рамката за инспектиране и практикум - участие в пилотни инспекции. Заявления за участие в обучението ще се приемат от 5 до 19 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 ч. всеки работен ден на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 7, офис 2.

С инспектирането се цели да се направи една независима и обективна оценка, която да подпомогне процеса на управление на качеството на всяка детска градина и училище, като открои постиженията и добрите практики. Резултатите от инспектираните училища ще са основата за изготвянето на анализ и обобщена информация за предоставяното качество в системата на предучилищното и училищното образование.

Информация за процедурата, необходимите документ и график за обученията може да намерите на интернет страницата на НИО https://nio.government.bg.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“