МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ на училища, детски градини, общини, висши училища и неправителствени организации за общо 10 955 277 лв.

Начало » Последни публикации

31.10.2012

Премиерът на България Бойко Борисов връчи 74 договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по одобрени проекти на училища, детски градини, общини, висши училища и неправителствени организации обща стойност 10 955 277 лв.. На официална церемонията в Министерски съвет бяха връчени договорите за безвъзмездно финансиране на 74 одобрени проекта по схеми за „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, финансирани в рамките на приоритетна ос 4 на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси", по която Министерство на образованието, младежта и науката е междинно звено. Общата стойност на договореното финансиране по двете схеми е близо 20 милиона лева за проекти на общини, училища, детски градини, висши училища и неправителствени организации.

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов благодари на българските учители за усърдния труд, който полагат, и благодарение на които всички тези проекти се реализират. Той изрази и задоволство, че мерките, които предприема Министерство на образованието, младежта и науката дават резултат: „Мога да ви кажа, че от 2009 година досега, ние реализирахме следния успех – намалява се бройката на децата, които напускат училище всяка година. През 2009 година 14,7% от броя на всички деца в средното образование са напускали преждевременно училище, а през 2011 година този процент е 12,8. Това е резултат от всички мерки, които предприехме.” Министърът отбеляза, че този процент е по-нисък от средния за Европа.

В резултат от успешното изпълнение на дейностите по схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” се очаква до края на 2013 година 1 800 деца и ученици от етнически малцинствени групи да бъдат интегрирани в образователната система и 550 педагогически специалисти да бъдат обучени за работа в мултикултурна среда. Целта на операцията е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Проектите по схема „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” пък ще осигурят повторната интеграция в образователната система на 1000 отпаднали ученици до края на 2013 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“