ПОНЕ 40 ПРОЦЕНТА ОТ ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СА В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА, ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИТЕ

Начало » Последни публикации

05.12.2018

Поне 40 процента от заниманията по интереси на учениците трябва да са свързани със STEM - математика, природни науки, техника и технологии. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с промени в Наредбата за приобщаващото образование и други нормативни актове, свързани с извънкласните занимания в държавните и общински училища. За тях в бюджета са предвидени 25 милиона лева за следващата календарна година.

Целта е да се провокира ранния интерес на учениците към тези области на науката и да се задълбочи придобиването на компетентности извън задължителната общообразователна подготовка. В рамките на заниманията по интереси има възможност за повече индивидуална работа с децата и за развитие на техните таланти. Така от ранна възраст и по интересен начин ще се провокира интерес към информационните технологии и инженерните науки. Това е възможност и за ранно кариерно ориентиране в тези професионални направления, в които ще има недостиг на специалисти.
Ще бъдат финансирани и дейности по интереси и областта на спорта, изкуствата и културата, в здравното и екологичното образование.

Сформирането на групи ще става в информационна система, в която ще се регистрират всички доставчици на дейности по интереси, а учениците ще избират в кои да се включат. Дейностите ще се организират най-вече от учители, но възможност аз това ще имат и външни юридически и физически лица, както и общините.

„Ще насърчаваме всички технически професионални направления. Най-сериозен ще е недостигът на места за специалисти с такива компетентност. Очакваме най-голяма загуба на добавена стойност за обществото и икономиката, ако не осигурим такива кадри“, посочи министър Вълчев. По думите му за следващата година за професионалните гимназии ще има повече средства - за защитените специалности и за тези с очакван недостиг на пазара на труда. Защитените специалности са важни за икономиката и дори да не се формират цели паралелки, ще опитваме да правим маломерни, заяви министър Вълчев.

С промени в Наредбата за приобщаващото образование ще се преодолеят и някои трудности, които възникват при воденето на определени документи, свързани с дейностите за обща и допълнителна подкрепа. Друга промяна е свързана с кариерните консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие. Увеличават се часовете за обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език през неучебното време, както и на часовете за допълнително обучение по български език и по други учебни предмети като част от общата подкрепа за личностно развитие в учебни дни и в неучебно време. Предвижда се да има и повече часове за дейности от общата подкрепа, чиято цел е превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение на учениците извън училище.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“