МИНИСТЪР ИГНАТОВ ОТКРИ КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап

Начало » Последни публикации

25.10.2012

На 25 октомври 2012 г. министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри кръгла маса за обсъждане на проекти на учебни програми за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап.

„Темите, които днес ще се обсъждат са изключително важни, защото нашата основна цел е да „ олекотим“ предлагането на една много сложна материя, да „опростим“ начина, по който тази сложна материя се предлага”– каза в началото министър Игнатов. Той подчерта, че умението да се предаде сложно знание на децата на достъпен език е наистина голямо усилие, защото ако човек не може да предаде на едно дете с думи прости за какво се говори в дадена сложна материя, значи че той самият не я разбира. Другата основна задача, която смятам за голямо постижение, е да успеем да свържем отделните науки химия, физика и биология и в съзнанието на нашите деца това да бъде един инструмент с практическа приложимост. Те са абсолютно отделни крепости, между които трудно се градят мостове, особено в съзнанието на по-малките.“ - сподели виждането си като преподавател с дългогодишен опит министър Игнатов. Той изрази визията на ръководството на МОМН здравното образование да е вплетено във всички предмети, по които е възможно да се разглеждат негови аспекти. Министър Игнатов изтъкна и значимостта на знанията в сферата на екологията „не защото това са европейски изисквания, а защото животът го изисква. Знанията по екология правят нашия собствен живот, живота на нашите деца, много по-добър и много по-качествен“ – изрази убедеността си министър Игнатов и благодари на екипите, изготвили проектите на нови учебни програми за задължителна подготовка по природни науки в начален и в прогимназиален етап.

Експерти от МОМН направиха презентации по съответните формати.

На кръглата маса присъстваше г-жа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, а в дискусията участваха учители по предметите от КОО „Природни науки и екология” и представители на висши училища.

Разработването на учебните програми се осъществява по проекта „За по-качествено образование“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“