МОН ОТПУСКА НАД 730 000 ЛЕВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

12.12.2018

Отпускат се общо 731 437 лева за четири национални програми за развитие на образованието и за допълнително финансиране на училища и детски градини. Това реши днес Министерският съвет.

Ще бъдат отпуснати допълнителни 585 404 лева за дейности по националните програми "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Заедно за всяко дете", "Обучение за ИТ кариера" и "Без свободен час".

За НП "Обучение за ИТ кариера" се предоставят 189 500 лева на две общински училища. Средствата са предназначени за обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия "Приложен програмист". Обучението е насочено към ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление "Компютърни науки".

За НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование" се отпускат средства в размер на 55 091 лева. Те са предназначени за 4 общински училища за разработването на учебна документация за професионално образование и обучение.

За НП "Заедно за всяко дете", Модул "Екипи за обхват" се предоставят 4 198 лева за командировка на екипите за обхват при осъществяване на мярка "посещение на адрес", разходи за комуникационни дейности и административни разходи на 37 общински детски градини и училища.

За НП "Без свободен час" се предоставят 336 615 лева за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода между 1 юли и 31 октомври тази година.

Отделно от това за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда се предоставят допълнително 135 358 лв.

Допълнителни средства в размер на 10 675 лв. са предвидени и за новите защитени детски градини и училища за периода 15.09.2018 г. - 31.12.2018 г.

Необходимите средства се осигуряват от бюджета на МОН за 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“