ОДОБРЕН Е ПРАВИЛНИКЪТ ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Начало » Последни публикации

09.01.2019

Правителството одобри Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките (НИМХ-БАН) се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в срок до един месец от влизането в сила на закона, по предложение на министъра на образованието и науката Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.

С Правилника се регламентират националната и международната дейност, управлението и структурата, организацията на работа, начините на финансиране и необходимото имущество, числеността на персонала и други важни елементи за функционирането на Националния институт по метеорология и хидрология, като се отчита и фактът, че освен национална хидрометеорологична служба, НИМХ е и водеща научна организация в страната в областта на метеорологията и хидрологията. По този начин се осигурява изпълнението на националните и международни дейности, възложени на НИМХ със закони и подзаконови нормативни актове.

Ръководните органи на Националния институт по метеорология и хидрология ще са: Общо събрание на учените, Научен съвет и генерален директор. Общото събрание на учените включва лицата, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен, които работят по трудово правоотношение в НИМХ. То определя броя на членовете и избира и допълва състава на Научния съвет, който е колективен орган за научно ръководство на НИМХ, а членовете му са хабилитирани лица, както и лица с научна степен „доктор на науките“, които работят по трудово правоотношение в института. Генерален директор на НИМХ може да бъде само хабилитирано лице или лице с научна степен „доктор на науките“, което ще се назначава от министъра на образованието и науката по предложение на Научния съвет на НИМХ. Като разпоредител с бюджет той организира, координира и контролира административната, оперативната и научната дейност на НИМХ. Генералният директор ще представлява НИМХ и държавата в международните организации съгласно решения на Министерския съвет или правилата за членство в тези организации. Той представлява НИМХ пред всички органи и организации и други физически и юридически лица в страната и в чужбина, като ще изпълнява и други функции, установени с нормативен акт, възложени от министъра на образованието и науката или произтичащи от договори.

Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология ще се финансира със средства от държавния бюджет, собствени приходи, проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, както и безвъзмездно получени средства.

Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предоставени от държавата на института, са държавна публична собственост, съответно държавна частна собственост.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“