ПРИКЛЮЧИ ВТОРА ФАЗА НА ПРОЕКТА “СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ” НА СТОЙНОСТ 46 625 816 ЛВ.

Начало » Последни публикации

23.10.2012

Днес, 23 октомври 2012 г., на пресконференция заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова представи резултатите от втората фаза на проекта „Студентски стипендии и награди", изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Проектът „Студентски стипендии и награди” е един от най-успешните европейски проекти на МОМН за периода 2010 - 2012 г., свързан с осъществяване на политиката за равен достъп до образование. Той насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. Проектът се реализира от дирекция „Висше образование" на МОМН в партньорство с 51 висши училища. Общата му стойност е 46 625 816,32 лв.

„Това е проектът, който се радва на най-голяма полезност и популярност за България сред студентските среди” – изтъкна заместник-министър Евтимова в началото на пресконференцията. Отнася се за учебните 2010/2011 и 2011/2012 години. Проектът обхваща студенти само в редовна форма на обучение. По време на четирите семестъра, в които се изпълнява, стипендии са получили 59 611 студенти, а награди - 16 465 студенти. Общият размер на изплатената сума за стипендии и награди за целия период на действие на проекта е в размер на 38 654 240 лв.

„Третата фаза на проекта се очаква да започне през месец ноември тази година“ – съобщи заместник-.министър Евтимова като добави: „На този етап отпуснатата сума е отново 47 милиона лева, като Министерството на образованието, младежта и науката полага усилия да се разшири обхватът на студентите чрез увеличаване на общата му стойност. Тази сума ще дойде от спестени пари от други проекти“.

 

Ръководител на проекта е д-р Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование” в МОМН. Д-р Фъртунова представи подробни статически данни за броя на студентите, получили стипендии и награди през четирите семестъра в рамките на учебните 2010/2011 и 2011/2012 учебни години, за средния успех на кандидатстващите за стипендиите и наградите, разпределението по пол, както и други интересни факти.

Средният успех на студентите, кандидатствали за стипендии е 5,66, а средният успех за награди – 5,48. От стипендии по линия на проекта са се възползвали 209 чуждестранни студенти, а 73 чуждестранни студенти са получили награди.

Освен финансовата подкрепа, която осигурява проектът, се наблюдават и други положителни практики от реализирането му:

  • Равенство между половете – липса на квоти
  • Достъп на всички социални групи и етноси
  • Иновативен подход за изпълнение – подобрен специализиран софтуер и интернет базирана платформа
  • Сътрудничество с партньори по проекта – висши училища
  • Прозрачност при решенията по проекта
  • Точна и общодостъпна информация

Екипът на проекта е провел и онлайн анкета сред студентите, в която са взели участие около 7000 души. Целта на анкетата е да се оцени удовлетвореността от процедурите, правилата и условията за класиране; да се установят евентуалните трудности, срещани при кандидатстване, както и да се проследи влиянието на проекта върху мотивацията на студентите за учене.

Резултатите от проведената анкета, както и предложенията на висшите училища, свързани с бъдещо реализиране на подобни проекти бяха представени на проведената партньорска среща с висшите училища, състояла се след пресконференцията.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“