ИНФОРМАЦИЯ за участието на министър Игнатов на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС в Люксембург

Начало » Последни публикации

12.10.2012

От 10 до 11 октомври 2012 г. в Люксембург, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов взе участие в редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) на ЕС.

На заседанието във формат министри, отговарящи за научните политики, беше постигнато съгласие за частичен общ подход 1 върху основните елементи на предложението за регламент относно правилата за участие и разпространение на резултатите на научни проекти, които ще се финансират от следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации «Хоризонт 2020».

След задълбочени дискусии всички министри се договориха и за модалностите, които да улеснят включването на Европейския институт за иновации и технологии в (EИП) «Хоризонт 2020», като министър Игнатов постави въпроса за създаване на регионален инфраструктурен център, което би позволило България да участва в Европейския институт за иновации и технологии. В подкрепа на регионалния подход се обявиха Полша и Словения. В следващите месеци предстои дебат за създаването на изричен регламент по въпроса.

В рамките на Съвета по конкурентоспособност се проведе също така политически дебат върху следващите стъпки за изпълнение и осъществяване на Европейското научноизследователско пространство.

Правила за участие и разпространение на резултатите в «Хоризонт 2020»
Основното предизвикателство пред изминалия Съвет по конкурентоспособност бе постигането на компромис върху финансовия пакет, което се случи след 11-часови дискусии между министрите и ЕК. В тази връзка министър Игнатов изигра ключова роля в преговорите, тъй като съществуваше реална опасност от тяхното блокиране.

Според договорения текст на предложението, се въвежда опростена система, която да съдържа единична ставка за възстановяване на допустимите разходи за всеки научен проект, което да бъде в сила за всички дейности в проекта, както и за всички участници. Възстановяването ще достигне максимума от 100 % от всички преки разходи на проекта, с единствено ограничение до 70% за близки до пазара и съфинансиращи дейности по програмата. Предвижда се фиксирана ставка от 25% от всички допустими преки разходи да служи за покриване на непреките разходи. Нещо повече, министрите приеха предложението на кипърското председателство за въвеждане на «бонусна схема» при определяне заплащането на изследователския труд, съгласно която към допустимите персонални разходи на всеки учен да се добавя допълнително възнаграждение, което в максимален годишен размер да достига 8000 евро на човек.

В процентно съотношение България печели най-много от тази схема, защото сумата от 8000 евро представлява 130% увеличение спрямо сегашна национална заплата на един български учен, в сравнение със само 15% увеличение спрямо сегашната заплата на един шведски учен.

Министрите се договориха и за ревизиране на модела след първите три години, което ще предостави възможност да се предоговори сумата от 8000 евро, ако след третата година стане неизгодна за страните-членки.

Постигнатото споразумение открива пътя за започване на преговори с Европейския парламент, с цел неговото одобрение на първо четене.

Европейски институт за иновации и технологии
Съветът постигна споразумение за частичен общ подход на предложението за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (ЕИИТ).

Постигнатото споразумение открива пътя за започване на преговори с Европейския парламент, с цел неговото одобрение на първо четене.

Предложението за регламент предоставя възможност пред Европейския институт за иновации и технологии да стане интегрална част от «Хоризонт 2020».
Европейския институт за иновации и технологии, който води началото си от март 2008 г., ще продължи да подсилва иновационния капацитет на ЕС и страните-членки, главно чрез спомагане интегрирането на «триъгълника на познанието» - висше образование, наука и иновации. Това обединение се случва преди всичко чрез Общностите за знание и иновации, които свързват заедно организациите в дългосрочна перспектива, за да се отговори на големите социални предизвикателства.

Като част от «Хоризонт 2020», Европейския институт за иновации и технологии се предвижда да получава финансов ресурс в размер на 3.1 милиарда евро за периода от 2014-2020 г.

Европейското изследователско пространство
Съветът проведе политически дебат върху ключови елементи, които да доведат до постигането и осъществяването на Европейското изследователско пространство. Резултатите от дебата ще бъдат включени в заключителните документи на Европейското изследователско пространство за одобрение на следващия Съвет по конкурентоспособност през декември.

Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) представлява обединено научноизследователско пространство, отворено към света и основано на вътрешния пазар, в което изследователите, научните познания и технологиите се движат свободно и чрез което Съюзът и държавите членки укрепват своите научни и технологични основи, както и своята конкурентоспособност и възможността да се справят с общи усилия с големите предизвикателства.

«Хоризонт 2020» ще замени настоящата Седма рамкова програма за наука, която ще продължи до края на 2013 година. Новата рамкова програма се очаква да отстрани разделението в тази сфера, като осигури повече кохерентност. «Хоризонт 2020» ще надгради върху концепцията на настоящата 7. РП, Рамковата програма за конкуретоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии. Сравнена със 7. РП, «Хоризонт 2020» разполага с множество нови характеристики, които я правят подходяща за насърчаване на растежа и за справяне със социалните предизвикателства.

1 Частичният общ подход е споразумение, включващо основните елементи на един законодателен акт, което да бъде представено пред Европейския парламент, като бъде взет предвид в съответните обсъждания върху многогодишния бюджет на ЕС.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“