ПОКАНА от Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Начало » Последни публикации

13.09.2019


Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира нова процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Участие могат да вземат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности и организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Писмени заявления за участие в избора могат да бъдат подадени в срок до 15 работни дни от датата на публикуване /12.09.2019 г./

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“