СЪОБЩЕНИЕ НА МОМН

Начало » Последни публикации

22.08.2012

Днес, 22 август 2012 г., Министерски съвет прие проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални зали.

С настоящия проект на Постановление на Министерския съвет, МОМН предлага финансиране на 10 общински училища в 9 общини на стойност до 10 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставяни на общините в едномесечен срок след представяне на инвестиционни проекти, като обхватът на дейностите включва:

  • Изграждане на нови физкултурни салони – многофункционални зали;
  • Ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони и обособяването им в многофункционални спортни зали, в т.ч. поставяне на подходящи подови настилки, оборудване, възстановяване на уреди и съоръжения.

Десетте училища са в следните общини: Столична община, Община Пловдив, Община Ловеч, Община Бургас, Община Стара Загора, Община Благоевград, Община Велико Търново, Община Русе, Община Шумен.

Средствата да се осигурят, както следва:

  • За сметка на бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г. в размер на 4 млн. лв.;
  • За сметка на преструктуриране на разходите на централния бюджет за 2012 г. в размер до 6 млн. лв.

Средствата в размер до 10 млн. лв. ще се предоставят чрез бюджетите на общините.

Основната цел на проекта на Постановление е възстановяването и модернизирането, създаването и поддържането на многофункционални спортни зали чрез съвременните технологии в областта на спорта, за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация, както и привеждане състоянието на училищната спортна база в съответсвие с утвърдените международни стандарти и изисквания на ЕС.

Постановлението е и своеобразен отговор на желанието на нашите съграждани за развитие на училищния спорт и създаване на възможности за поддържане на здравето на нашите деца. През изминалите кризисни години капиталовите разходи бяха намалени и това Постановление представя голяма инвестиция, която целево е насочена в подкрепа на децата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“