НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗВО

Начало » Последни публикации

13.02.2020

Промени в Закона за висше образование (ЗВО) предвиждат въвеждането на нов модел на управление на висшите училища, който цели да има ясни отговорности пред ръководствата им,  прозрачност и отчетност. Народните представители приеха тези промени днес на второ четене на Закона за изменение и допълнение на ЗВО.

Министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с ректора на съответното държавно висше училище за срока на неговия мандат, като ще осъществява контрол и всяка година ще приема отчет за изпълнението му. Също така ще утвърждава политиките за развитието на всяко висше училище в тримесечен срок от влизането в сила на Закона.

Промените предвиждат и изготвянето на Националната карта за висшето образование, която да определя профилната и териториалната структура на висшето образование у нас по професионални направления и специалности от регулираните професии. До нейното приемане се установява мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища, на основни звена и филиали в страната. "Тази карта ще бъде рамка за това, да не се откриват повече центрове на висше образование и да не полагат излишни усилия висшите училища за откриването на нови специалности“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На ръководна длъжност няма да бъдат избирани вече навършилите 65-години. В началото на мандата си ректорите ще представят и мандатна програма, включваща система от мерки за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище. 

Промените предвиждат също така и освобождаването от такси в държавните висши училища на студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда.

С цел подобряване на връзката между висше и средно образование и повишаване на качеството се дава възможност за сключване на споразумения между държавно висше с държавно или общинско училище. Висшите училища с до 5000 студенти ще могат да сключват споразумение с едно училище, при над 5000 студенти - с две, а изследователските университети - с четири. По силата на тези споразумения ще е възможна съвместна учебна дейност по учебни предмети и модули за профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап.

План-приемът на студенти и докторанти в държавни висши училища по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение ще бъде обвързан с оценката на учебната и научната дейност на висшето училище, данните за реализацията на завършилите студенти и приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и съответните региони.

Променят се и дейностите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Институционалната акредитация ще бъде първоначална и последваща. Срокът е 6-годишен като при оценка под 4 от 10 се прави отказ за институционална акредитация. Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища. Също така се предвижда член на академичния състав да участва в акредитацията само на едно висше училище.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“