ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПОДГОТВЯТ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Начало » Последни публикации

05.08.2020

МОН ще финансира изготвянето на учебни помагала и методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание, предназначени за работа с деца със специални образователни потребности. За целта са предвидени 328 758 лева. 
Децата и учениците със специални образователни потребности у нас са малко над 20 000. Голяма част от тях се обучават по индивидуални учебни програми, но до момента са ползвали одобрените от МОН учебници.
За първи път министерството възлага разработването на адаптирани учебни помагала, които да са съобразени с учебниците, но и да представят учебното съдържание съобразно потребностите на учениците.
По Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ са одобрени 12 предложения.
Класираните са на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пазарджик, Стара Загора, София-град, както и на центровете за специална образователна подкрепа в Харманли, Плевен, Пловдив и Благоевград.
Центровете сформират авторски екипи от учители по учебни предмети, специални педагози – логопеди, психолози, ресурсни учители, представители на висши училища от факултети по специална педагогика. Проектите на учебни помагала и методически ръководства ще бъдат внесени за одобрение в МОН до 30 септември.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“