ОБУЧАВАНИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА НЯМА ДА ДЪРЖАТ ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Начало » Последни публикации

11.08.2020

При обучение изцяло в електронна среда учениците в български неделни училища в чужбина ще получават удостоверения за завършено обучение по български език и литература, история и география на България. Така завръщайки се в българската образователна система те няма да се явяват на приравнителни изпити.

Това предвижда проект на промени в организацията на учебния процес зад граница. С измененията ще се реши въпросът с обученията в неделните училища при епидемиологична обстановка и други извънредни обстоятелства. Измененията са и продължение на политиката на МОН за намаляване на ограниченията за обучаваните в неделните училища млади хора да продължат образованието си в наши висши училища. Ще има възможност младежи от училище, което не предлага електронно обучение с частично присъствени часове, да се обучават електронно в друго неделно училище. Повече ученици ще имат възможност да завършат обучение в неделни училища за два класа в рамките на една учебна година. Предлага се също в групите за подготовка на кандидат-студенти да бъдат включвани както ученици във втори гимназиален етап на средно образование в българско неделно училище, така и в друго училище на територията на съответната държава.

Друга мярка, свързана с епидемията от COVID-19, предвижда финансиране при минимален брой кандидат-студенти от 5 души в група за подготовка по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика вместо изискването за 10 души досега.

Предлагат се и разпоредби, чрез които ще се повиши контрола и прозрачността при организиране на дейностите в неделните училища и при разходване на средствата, предоставяни от българския държавен бюджет, сред които е ежегодният избор на родителски съвет. Годишният доклад със становище за резултатите от дейността на училището вече ще трябва да се изготвя не само от родителския съвет, но и от училищния ръководител, като ще се подписва от председател на родителския съвет, представляващия организацията и училищния ръководител.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“