142 УЧИЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

Начало » Последни публикации

19.08.2020

142 училища ще получат финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда” от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

Идеята е да се подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, да се подкрепят съвместни инициативи, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло. Има одобрени проекти, които ще се реализират съвместно между обществени библиотеки и училища – провеждане на учебни часове, конкурси, четения и др.

Целта на програмата е да се подпомогнат училищата за закупуването на съвременна литература.

Финансира се и създаване на неформална уютна читателска среда – обзавеждане на „кът за четене” – в училищната библиотеката и/или извън нея – на територията на училището, на места, позволяващи обособяването на такива пространства („кът за четене”/училищната библиотека).

Предвидените средства са в размер на 767 837 лева, като максималната сума, която ще получат някои от училищата, е 6000 лева.

Този нов модул бе създаден след споразумение между Министерството на образованието и науката с Министерството на културата подобно на модула „Културните институции като образователна среда“, по който училищата организират съвместни изяви с музеи и галерии.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“