ПРОВЕДЕ СЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2“

Начало » Последни публикации

29.09.2020

Представители на висши училища, партньори по проект „Студентски практики - Фаза 2“, се включиха в информационна среща, проведена чрез видеоконферентна връзка.

В началото на срещата ръководителят на проекта Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“ в МОН, представи кратка информация за целите и задачите, които си поставя екипът, и за извършените дейности досега по проекта. Основната цел е насочена към подобряване на практическите умения на студентите, в зависимост от нуждите на пазара на труда, укрепване на връзките между висшите училища и работодателите и повишаване на ефективността на партньорствата между тях.

Посочените данни показват, че към момента в информационната система на проекта са се регистрирали 21 313 студенти и 1783 академични наставници. За подпомагане практическото обучение на студентите в реална работна среда са се регистрирали 2808 ментори от 1760 обучаващи организации. Публикувани са над 2900 обяви с 43 676 работни позиции, което потвърждава факта, че интересът на работодателите да наемат студенти-практиканти е изключително голям. Броят на студентите, стартирали своите практически обучения, е 7236.

Към настоящия момент най-много студенти, включили се в практическо обучение в реална работна среда, са студентите в медицинските университети, както и студентите от Университета за национално и световно стопанство, от Бургаския свободен университет и от Великотърновския университет.

На срещата бяха поставени въпроси от организационен и финансов характер, на които своевременно бе отговорено от ръководителя и от представителите на Екипа за организация и управление на проекта.

Проект „Студентски практики - Фаза 2“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, затова студентите  и работодателите, които желаят да участват в проекта, следва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“