743 ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ И 101 СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПОМАГАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Начало » Последни публикации

17.11.2020

Срещата по проект

743 образователни медиатори и 101 социални работници са назначени в училищата, които участват в проект „Подкрепа за успех“.

Това стана ясно по време на онлайн работна среща на екипа в МОН с експерти от регионалните управления на образованието, които координират дейностите по места. По време на преустановените присъствени занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействаха за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата.

На срещата бяха коментирани и предстоящите обучения на медиаторите и социалните работници, които също ще се провеждат онлайн. Те ще бъдат водени от представители на висши училища, НПО и други организации, които ще ги подготвят за по-ефективна работа с родителите и с общността на децата. Също така бяха обсъдени предстоящите обучения на учители за прилагане на разработения в рамките на проекта инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. Те ще бъдат осъществени от 255 обучители – представители на висши училища, научни организации и други институции.

Предстои и активиране на работата по кариерно ориентиране на ученици от 5 до 7 клас чрез кариерните консултанти в центровете за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и чрез обученията по STEM, които бяха възпрепятствани заради форсмажорните обстоятелства, свързани с COVID-19 през учебната 2019/2020 година. Кариерното ориентиране на учениците ще се случва както чрез групови, така и с индивидуални консултации за определяне на интереси и предпочитания на учениците към определени професии. Кариерните консултанти, учителите и педагогическите съветници ще разполагат със специално разработени инструменти по проекта за прилагането им в училища, в които има ученици от V, VI и VII клас, и за кариерните консултанти към ЦПЛР.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“