БЪЛГАРИЯ СЕ ВКЛЮЧИ С НАД 750 ИНИЦИАТИВИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Начало » Последни публикации

19.11.2020

Ученици от ПТГ „Н.Й. Вапцаров“ разработиха сайт „Професионално образование област Враца“ с адрес: https://edupro-vratsa.org/, в който училищата с професионални паралелки представят професиите и специалностите си, а учениците разказват защо са избрали тази професия.

С над 750 инициативи, основно в електронна среда, България се включи в Европейската седмица на професионалните умения, която се проведе от 9 до 13 ноември. Разнообразните събития бяха организирани от 255 професионални гимназии, 65 средни училища с професионални паралелки, 14 обединени училища, два центъра за специални образователни потребности, едно възпитателно училище и над 420 фирми и представители на местните власти в цялата страна.

Инициативите включваха виртуални разходки при работодатели и в училища, „Дни на отворените врати“, състезания по професии, конференции, конкурси, онлайн презентации, викторини за представяне на специалности, срещи-разговори с представители от бизнеса и открити уроци за представяне на професиите чрез електронни платформи, кръгли маси, форуми, срещи на известни възпитаници на професионални гимназия с настоящи ученици, решаване на казуси, „Среща“ по телефона с учителите по професионална подготовка, ситуационни игри, изложби и много други. В Седмицата на професионалните умения на ученици от V – VII клас и техните родители беше предоставена възможност да се включат в мероприятията и да могат да направят своя ранен професионален избор.

На национално ниво учениците от 131 училища, участващи по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, са провели или предстои да проведат първото си „пробно стажуване" в партниращо предприятие, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Петото издание на Седмицата, което се проведе под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“, бе организирано от Европейската комисия в сътрудничество с германското председателство на Съвета на Европейския съюз. Поредица от дейности на партньори се проведоха цифрово в целия ЕС, като всеки можеше да се присъедини в различни платформи. Темата на тази година е професионалното образование и обучение за зелен и дигитален преход, в съответствие с приоритетите на Комисията за „Европейска зелена сделка“ и „Европа, подготвена за дигиталната епоха“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“