МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА Е ОСНОВАТА ЗА ПО-ДОБРОТО РАЗВИТИЕ

Начало » Последни публикации

20.11.2020

Партньорството между висшите училища, научните организации в национален и европейски план и бизнеса е основата за по-добро социално-икономическо развитие. Само това ще доведе до конкурентна българска наука, до привличане и оставане на повече млади изследователи, учени и докторанти у нас. Така ще се постигне полицентричен модел на развитие, който е полезен за регионите, ще се създаде и връзка между научните изследвания и иновациите.

Върху това акцентира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във видео приветствието си по време на церемония за откриване на лаборатории по проект за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ в Техническия университет в Габрово. Средствата за създадените до момента 4 лабораторни комплекса с общо 14 лаборатории са осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева., като амбицията на ръководството на ТУ в Габрово, за която говори ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров, е изграждане на Технологичен парк.

По думите на министъра този проект материализира политиката за партньорство в сферата на висшето образование и научните изследвания и е пример за успешно обединяване на ресурси и идеи.

Изградената научна инфраструктура в Габрово е със съвременно научно оборудване и ще се използва за осъществяване на научни и научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студентите и докторантите на университета. Лабораториите ще могат да се използват и от бизнес организации.

Министър Вълчев поздрави всички участници в проекта, като изтъкна усилията на екипа в МОН и в ИА „ОПНОИР“ за реализирането на проектите по Ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Сред поканените онлайн гости на събитието бeше и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“