МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ДИСКУСИЯ ПО БЪДЕЩАТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ – 2020“

Начало » Последни публикации

26.06.2012

Днес, 26 юни 2012 г., София бе домакин на информационна среща по предстоящата Рамкова програма на Европейския съюз за наука и иновации „Хоризонт – 2020“ с участието на министър Сергей Игнатов, г-н Брендън Хоудън, началник на отдел рамкова програма в Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия, и г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България.

При откриването на форума министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов подчерта, че „днес повече от всякога научните изследвания и иновациите следва да работят за развитие на ключовите промишлени сектори. Информационно-комуникационните технологии, нанотехнологии, природни материали, биотехнологии, космически изследвания и др. решават ключовите предизвикателства пред обществото, някои от които са здраве, демографски промени, чистите храни, устойчиво селско стопанство, морски изследвания, биоикономика, чиста и ефективна енергия, интелигентен зелен интегриран транспорт, екология и климат, ефективността на ресурсите и суровините. За нас е важно да планираме равноправна основа съвместно с останалите страни членки и Европейската комисия, бъдещите мерки за постигане на максимална ефективност на програмите и инициативите за подкрепа на научните изследвания и иновациите в Европа, и не на последно място - България да отстоява интересите на българската академична общност, да впише своите приоритети и да даде собствен принос за изграждането на европейското научно-изследователско пространство и общия европейски дом“ – даде визия за хуманистичното призвание на съвременната наука министър Игнатов.

„България започна преговорите по регламента на „Хоризонт“ 2020“ с конкретен преговорен пакет – изтъкна министър Игнатов – и днес ние отбелязваме значителен напредък по: разширяване на участието на нови колективи в отделните проекти; равностойно третиране на научната изключителност; равен достъп и балансирано разпределение на европейските научни инфраструктури; по-голям фокус върху малките проекти; двустепенна процедура за оценяване; въвеждане на индикатор за мониторинг; мониторинг на участието; изработване на механизми за реална синергия между „Хоризонт – 2020“ и структурните фондове; професионализиране на мрежите за национални контактни лица и осигуряване на финансова подкрепа от страна на ЕК – отбеляза министър Игнатов приоритетите, по които страната ни е постигнала значителен напредък.

„Искам да благодаря специално на нашите учени за всеотдайността им и активната изследователска дейност в условията на икономическа криза и при тази глобализираща се и динамична международна конкуренция – обърна се към присъстващите министър Игнатов и подчерта в заключение: Искам да ви уверя, че екипът на Министерството на образованието, младежта и науката през последните две години изпълни до голяма степен, според нашите възможности, поетите ангажименти на правителството за реформи в сферата на науката и ще продължим да работим усилено за създаването на необходимото благоприятна среда за развитието на научните изследвания и превръщането на научните резултати в икономически предимства.“

На срещата в обръщението си участниците във форума г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България благодари на г-н Брендън Хоудън за неговата готовност да представи бъдещата Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“. „Бюджетните ограничения в структурните реформи са задължителни, но не са достатъчно условие за постигане икономически ръст и нови работни места. Предложеното увеличение от ЕК са ясно доказателство, че нашите дела следват думите ни. Днешната дискусия се провежда в критично важен момент за науката и иновациите в Европа. Аз знам, че министър Игнатов лично се ангажира с днешното събитие.“ – отбеляза г-жа Златанова.

При встъпителните си думи от презентацията на бъдещата Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“ г-н Брендън Хоудън отбеляза, че това е единствената програма за изследване и иновации. „Това, което направихме е да вземем всички програми, които имахме в миналото, да ги обединим и да ги използваме за началото на нашата нова програма. Няма друга програма за изследване и иновации, затова, ако искате да разберете за какво става въпрос, трябва да се запознаете с „Хоризонт 2020“. Има три важни елемента. Първият е, че „Хоризонт 2020“ се опитва да отговори на икономическия растеж, опитва се да адресира загрижеността на хората за здраве, транспорт, енергия и тъй нататък, опитва се да гледа напред, за да засили позицията на Европа в глобален аспект.“

По-нататък в изложението си г-н Хоудън посочи важни аспекти, които характеризират трите приоритета на бъдещата Рамкова програма „Хоризонт 2020“ – водещи постижения в научната област с постижения, водещи позиции на промишлеността, обществени предизвикателства. Той се спря и на някои промени и новости в програмата като нови улеснени правила за участие в „Хоризонт 2020“, мястото на социално-икономическите и на хуманитарните науки в този контекст, както и разширените възможности за участие на малки и средни предприятия.

Друг аспект, който бе засегнат в изказването на г-н Хоудън, е засилената връзка между „Хоризонт 2020“ и инструментите на бъдещата кохезионна политика. Той даде информация за предстоящите конкурси по Седма рамкова програма, които ще подготвят и първите конкурси по програмата „Хоризонт 2020“.

На срещата бяха поканени представители на научни организации, висши училища, на иновативни предприятия и на неправителствени организации.

Участниците в срещата зададоха въпроси, свързани със структурата на програмата „Хоризонт 2020“ и формите за кандидатстване и изпълнение на проектите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“