РАЗРАБОТВАТ СЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И РЕГИСТРИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ

Начало » Последни публикации

19.03.2012

На 19 март 2012 г се проведе пресконференция по повод стартирането на проект на Националния център за информация и документация (НАЦИД) „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Р България по нерегулирани професии”.

Изпълнението на проекта ще улесни свободното движение на хора и услуги и по-специално професионалната мобилност на притежатели на български квалификации и свободното предоставяне на услуги от бизнеса на единния Европейски пазар. Финансирането му се осъществява по линия на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Република България, като пълноправен член на Европейския съюз е задължена да осигури свободното движение на хора и услуги, по-специално правото на гражданите да упражняват професия в качеството си на самостоятелно заети или заети лица в държава-членка, различна от тази, в която са получили професионалните си квалификации.

Съгласно изискванията на Директива 2005/36/ЕО, държавите-членки трябва да подпомагат този процес, като определят компетентен орган, който да издава удостоверения за придобити професионални квалификации за професии, които не са регулирани в дадената страна, но са регулирани в други страни. От март 2011 г. НАЦИД е определен за такъв компетентен орган в Р България.

Националният център за информация и документация е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката. Сред основните задачи на Центъра са:

  • Точка за контакт по чл. 57 на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации; 
  • Поддържа уебсайт за регулираните профессии / regprof.nacid.bg
  • Делегиран координатор в информационната система на вътрешния пазар на ЕС (IMIs) във връзка с прилагането на Директива 2005/36/ЕО; 
  • Национален информационен център за академично признаване и мобилност по смисъла на чл. IX.2 от Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион; 
  • Член на Европейските мрежи ENIC/NARIC; 
  • Осъществява процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища като поддържа публични регистри за подадените заявления, издадените удостоверения и откази; 
  • Предоставя информация за системата на висшето образование в България на компетентните органи на страните по Конвенцията за признаване на професионални квалификации, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, на чуждестранни висши училища и граждани;
  • Събира, обобщава и предоставя на компетентните национални органи, на висшите училища и на гражданите информация за системите на висше образование на страните по конвенцията.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“