ПОКАНА за сключване на типов договор, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Начало » Последни публикации

14.03.2012

Министерството на образованието, младежта и науката, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, отправя покана до банките за сключване на типов договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във връзка с участието им в системата за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.

В съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, предложението за сключване на договор може да бъде прието в двумесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“, бр.21 от 13 март 2012 г..

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“