МОН ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЛАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020”

Начало » Последни публикации

10.02.2014

Министерството на образованието и науката организира Национална конференция за лансиране на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, която ще се проведе в гр. София, хотел „Шератон София Хотел Балкан” от 18 до 19 февруари 2014 г.

Събитието ще бъде открито от г-жа Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на изследователската дейност и иновациите. Участие ще вземат европейски експерти, представители на отговорните дирекции на Европейската комисия, както и представители на страната в Програмния комитет на програмата.

Целта на конференцията е да подпомогне българските организации при подготовката им за участие в конкурсите по Рамковата програма „Хоризонт 2020”. Събитието е насочено към всички заинтересовани страни - университети, изследователски организации, малки и средни предприятия, неправителствени организации, държавни институции и др.

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020) обединява досегашните програми и инструменти, финансиращи научни изследвания и иновации - Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и демонстрационни дейности, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и Европейския институт за иновации и технологии.

Всички заинтересовани лица могат да се регистрират на сайта на Лансиращата конференция: http://horizon2020.mon.bg.

ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЛАНСИРАНЕ НА РАМКОВАТА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е огромно удоволствие да ви поканя на националната лансираща конференция за „Хоризонт 2020“ Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации в София на 18 и 19 февруари 2014 г.

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Европейската комисия.

Постигането на стратегическите цели на Европа 2020 за интелигентен растеж изисква действия от всички участници в процеса на научните изследвания и иновации. В този контекст „Хоризонт 2020“ ще играе съществена роля през следващите години. Програмата обещава да бъде кохерентна на всички нива и да осигури подкрепа за учени, изследователи и иноватори във всички фази на процеса от фундаменталните за България изследвания до крайния продукт.

Подкрепата от Структурните фондове на Европейския съюз за увеличение на инвестициите в научни изследвания и иновации, която гарантира съществен добавен ефект при комбиниране на възможностите, предоставени от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Хоризонт 2020“ е предпоставка за изграждане на нова научно-иновативна среда с фокус върху високите компетенции в научни области с утвърдени традиции. Важни приоритети за нас остават изграждането и развитието на научноизследователска инфраструктура, центрове за върхови постижения и висококвалифициран кадри. Това ще подобри средата за по-висока успеваемост на научните колективи и отделни учени при участие в „Хоризонт 2020“.

В заключение бих искала да си пожелаем всички учени и иноватори в България да изградят успешни европейски партньорства и да приемат предизвикателствата на „Хоризонт 2020“.

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
Министър на образованието и науката

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“