НОВИ АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТЪП ДО РЕФЕРАТИВНИТЕ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА ТОМСЪН РОЙТЕРС И ЕЛЗЕВИР

Начало » Последни публикации

02.02.2012

Министерството на образованието, младежта и науката, отчитайки огромната роля на актуалната научна информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности, сключи нови тригодишни абонаментни договори за периода 2012-2014 г. с цел осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни на издателството Елзевиер (Elsevier), в платформите SciVerse® Science Direct® (с допълнителен абонамент до Freedom Collection с безплатен достъп до над 2 600 заглавия) и SciVerse® Scopus®, както и продуктите на Thomson Reuters в платформата Web of Knowledge (Web of Science® from year 1985; Journal Citation Reports® since year 2001 edition (data since year 2000); Conference ProceedingsSM from year 1990; Biosis Citation Database® from year 1985; Medline, InCites® Global Comparisons with major Bulgarian academic institutions; InCites® Research Performance profiles – Bulgarian dataset)

За достъп до SciVerse® Science Direct® моля ползвайте следния линк: www.sciencedirect.com

За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк: www.scopus.com

За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк: http://isiknowledge.com

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката, изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – държавен експерт в дирекция „Наука”, тел.:+359 2 9217 648; [email protected]

Надя Живкова – младши експерт в дирекция „Наука”, тел.:+359 2 9217 633; [email protected]

Потребители на реферативната и пълнотекстова научна информация в базите данни, предмет на национален абонамент на МОМН

 1. Българска академия на науките
 2. Софийски университет „Св. Климент Охридски"
 3. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
 4. Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград
 5. Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”
 6. Технически университет - София
 7. Технически университет - Варна
 8. Русенски университет „Ангел Кънчев”
 9. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 10. Медицински университет - София
 11. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна
 12. Медицински университет - Плевен
 13. Медицински университет - Пловдив
 14. Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”
 15. Тракийски университет - Стара Загора
 16. Университет за национално и световно стопанство - София
 17. Икономически университет - Варна
 18. Стопанска академия „Д.А. Ценов” - Свищов
 19. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
 20. Технически университет - Габрово
 21. Химико-технологичен и металургичен университет - София
 22. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” - София
 23. Лесотехнически университет - София
 24. Университет по хранителни технологии - Пловдив
 25. Аграрен университет - Пловдив
 26. Национална спортна академия „Васил Левски” - София
 27. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов” - София
 28. Национална художествена академия - София
 29. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” - София
 30. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
 31. Нов български университет - София
 32. Бургаски свободен университет
 33. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"
 34. Американски университет в България - Благоевград
 35. Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново
 36. Военноморска академия „Н.Й. Вапцаров” - Варна
 37. Висше строително училище „Любен Каравелов" - София
 38. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” - София
 39. Академия на МВР - София
 40. Военна академия „Г.С. Раковски” - София
 41. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
 42. Колеж по телекомуникации и пощи - София
 43. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
 44. Международен колеж „Албена” - Добрич
 45. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
 46. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив
 47. Театрален колеж „Любен Гройс” - София
 48. Висше училище по застраховане и финанси - София
 49. Международно висше бизнес училище - Ботевград
 50. Колеж по икономика и администрация - Пловдив
 51. Министерство на образованието, младежта и науката
 52. Национален център за информация и документация
 53. Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”
 54. Селскостопанска академия
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“