МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, ВИ ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Начало » Последни публикации

21.01.2012

В съответствие с чл. 7, ал. 3 от Закона за висшето образование /ЗВО/ дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и с държавните изисквания. Това означава, че дипломи, признати по закона за Висшето образование, могат да издават само висшите училища, получили институционална акредитация.

Според Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 год., висшите училища в Република България самостоятелно определят графичното оформление и организират отпечатването на дипломите. Документите се издават на бланки с уникален идентификационен номер, поставен машинно, неутрален воден знак и друга защита срещу фалшифициране. Висшите училища внасят за регистрация в Министерството на образованието, младежта и науката издаваните от тях образци на документи.

Съгласно чл. 4 от гореспоменатата наредба, дипломата за завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование се издава, след като са изпълнени всички задължения по учебния план на съответната специалност. Алинея 2 на същия член съдържа задължителните реквизити за всяка една диплома. Те се разделят в три групи:

Първата група са държавните символи:

a) наименование на държавата, държавен герб и печат с държавен герб на висшето училище;

Втората група са данни, идентифициращи притежателя на дипломата:

а) имената съгласно документ за самоличност, ЕГН (личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност), дата и място на раждане (град, село, област, държава), гражданство;
б) снимка, заверена с печата на висшето училище, и подпис на притежателя;

Третата група са данни за висшето училище и обучението на притежателя на дипломата:

а) наименование и местонахождение на висшето училище;
б) наименование на основното звено, организирало обучението;
в) наименование на образователно-квалификационната степен, специалността и професионалната квалификация, както и видът на образователно-квалификационната степен "бакалавър" - "професионален бакалавър по ..." или"бакалавър";
г) продължителност на обучението по учебен план (брой семестри);
д) среден успех от курса на обучението, общ брой кредити; среден успех от държавния(те) изпит(и) и/или среден успех от дипломната работа (с думи и с цифри);
е) наименование на втора специалност и придобитата професионална квалификация; среден успех от курса на обучението, общ брой кредити; среден успех от държавния(те) изпит(и) и/или дипломната работа (с думи и с цифри);
ж) номер и дата на протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата професионална квалификация;
з) подпис на ректора на висшето училище или на упълномощен от него заместник-ректор и на декана (ръководителя) на основното звено,организирало обучението;
и) серия и уникален идентификационен номер на дипломата; регистрационен номер и дата.

Алинея 3 на чл.4 съдържа задължителните реквизити на приложението към дипломата:

1. данни, идентифициращи притежателя на дипломата - имената съгласно документ за самоличност;
2. данни за резултатите от обучението:
а) продължителност на обучението по учебен план (брой учебни години/семестри); форма на обучение;
б) образователно-квалификационна степен и специалност;
в) наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и семинарни упражнения), самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавател, научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж със съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план;
г) оценки от положените изпити (с думи и цифри), среден успех от курса на обучението (с думи и с цифри);
д) наименование на учебните дисциплини, по които е проведен държавният(те) изпит(и);
е) оценки и среден успех от държавния(те) изпит(и) (с думи и с цифри), брой кредити;
ж) тема и оценки на дипломната работа (с думи и с цифри), брой кредити;
з) втора специалност, наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и семинарни упражнения), самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавател, научни изследвания, творчески проекти, участие в практика, стаж със съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план; оценки от положените изпити (с думи и с цифри); среден успех от курса на обучението (с думи и с цифри); наименование на учебните дисциплини, по които е проведен държавният изпит; оценки и среден успех от държавния изпит, брой кредити и/или тема и оценки от дипломната работа (с думи и с цифри), брой кредити;
и) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) печат на висшето училище; подписи на ректора (ръководителя) на висшето училище или на упълномощен от него заместник ректор и на ръководителя на звеното, осъществило обучението;
к) текст: "Приложението е невалидно без диплома серия ..., уникален идентификационен номер ... и регистрационен номер ........../......... дата".

От 1.06.2009 г. в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование под или до снимката на притежателя й висшето училище поставя холограмен стикер. Холограмните стикери се предоставят на висшето училище от Министерството на образованието и науката, ако обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и държавните изисквания.

Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование без холограмен стикер не се признава от държавата.

Отговорност за некоректно издадени дипломи, както и за дипломите, издадени в нарушение на Закона за висшето образование и държавните изисквания, носи висшето училище. При установяване на грешки, допуснати в дипломата или в приложението към нея, лицето следва да се обърне към ръководството на съответното висше училище, издало документа.

Министерство на образованието, младежта и науката е готово да предостави информация на всички заинтересовани страни.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“