КАМПАНИЯТА ЗА ЕВРОСТИПЕНДИИТЕ СТАРТИРА НА 12 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 18 млн. са раздадените евростипендии за академичната 2010/2011 година и над 20 млн. ще се раздадат през академичната 2011/2012 година

Начало » Последни публикации

07.12.2011

Днес, 7 декември 2011 г., се проведе пресконференция, на която бяха отчетени резултатите по втората фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция “ Висше образование“. Партньори на министерството са 51 висши училища в Република България, създадени по реда на Закона за висшето образование, с които са сключени договори за партньорство.

Основната цел на проект „Студентски стипендии и награди” е преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност на студентите и гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование. Проектът насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. „Студентски стипендии и награди” допълва и разширява действието на съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.

Зам.-министър Евтимова отчете, че досега са предоставени 18 милиона лева за академичната 2010/2011 година по проекта. Продължителността на настоящата фаза на „Студентски стипендии и награди” е до 31 октомври 2012 г. Общата стойност на проекта е 46 625 816,32 лв.

Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2011/2012 г. стартира на 12 декември 2011 г. Заявления ще се подават до 15 януари 2012 г. Класирането ще бъде публикувано на 7 февруари 2012 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg .

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“