НАЦИД УДОСТОЕН С ГРАМОТА ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Начало » Последни публикации

01.12.2011

На 29 ноември 2011 г. на тържествена церемония в Археологическия музей Националният център за информация и документация (НАЦИД) бе удостоен с грамота за успешно реализиран проект по Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът „Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни” е един от шестте отличени от Управляващия орган. Той бе представен като добра практика на годишното информационно събитие „ОПАК – Основен инструмент за провеждане на административната реформа и електронното управление. Какво постигнахме, с какво се гордеем.”

Проектът бе реализиран в периода юни 2009 г. – март. 2011 г., като безспорните ползи за гражданите и бизнеса са:
Ускорено провеждане на административната услуга по признаване чрез съкратен срок за разглеждане на заявленията, ненадвишаващ 2 месеца;
Достъп до публична информация от регистъра на издадените удостоверения и регистъра на отказите;
Електронно подаване на документи за академично признаване на дипломи и възможност за получаване на удостоверение по електронен път;
Следене в интернет на процеса на обработка на подадените документи от всеки заявител - ход на разглеждане на заявлението; етапа, на който е процедурата; взетото решение по заявлението;
Облекчена проверка на академичния статут на чуждо висше училище и легитимността на предлаганото от него обучение преди окончателния му избор;
Проверка на академичния и квалификационния статут от страна на работодателите на кандидати за работа в съответната организация;
Достъп до актуална информация на новия сайт на НАЦИД за процедурите по признаване в България и чужбина.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“