28% ОТ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ ЯНУАРИ, СА ПОКАЗАЛИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НАД ОЧАКВАНИЯТА

Начало » Последни публикации

31.03.2014

28% от дванадесетокласниците, които през януари 2014 г. участваха в изследването по математика, са показали резултати, надхвърлящи очакванията. Анализът на експертите сочи, че тези зрелостници проявяват компетентности, които предполагат активно и самостоятелно учене и участие в обществото. 8% от тях са в пето ниво с получени от 32 до 34 точки. 20% пък са в четвърто ниво като са получили от 23 до 31 точки.

 

20,4% от учениците имат от 15 до 22 точки и попадат в трето ниво. Според специалистите учениците на това равнище покриват измерваните компетентности и демонстрират възможности да ги използват  целесъобразно в даден контекст. В тяхната подготовка по-голямо внимание трябва да се обърне на задачите, измерващи геометрично съдържание – подобни триъгълници, решаване на задачи за правоъгълен и равнобедрен триъгълник. Резултатите им по задачите със свободен отговор са под средното равнище. Близки до долния праг за покриване на изискванията (в рамките на статистическата грешка) са резултатите, свързани с рационални изрази и неравенства.

 

Учениците, които попадат във второ ниво, са 30,8% от участвалите в изследването. Те са получили между 8 и 14 точки.

 

С най-нисък резултат са 10% от дванадесетокласните от първо ниво с резултати от 0 до 7 точки.

 

Според анализаторите учениците на тези две нива демонстрират елементарни математически умения. Една трета от тях умеят да решават задачи за квадратно уравнение и да работят с корени (без да ги сравняват). Близко до долния праг за покриване на изискванията са резултатите в областта на статистиката и вероятностите. Резултатите на тези ученици по компетентност, математическа комуникация и аргументация са под 10%.

 

Полученият среден резултат от 17,77 точки е 52,28% от максималния брой точки. По модела на международните изследвания резултатите на учениците са представени в пет нива на постижения:

 

Проведеното през януари 2014 г. изследване, в което участваха ученици от 12. клас,  е първата част от тазгодишното  наблюдение върху знанията и уменията  им по математика в гимназиален етап с акцент върху последните два класа от него. Вторият етап ще се проведе през юни с учениците от 11. клас. Основните целите на изследването са следните: 

  • Да се диагностицира равнището на усвояване на знания и умения на учениците по математика в различни видове училища – профилирани, професионални и  средни общообразователни;
  • Да се събере допълнителна информация за необходимата посока за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.

 

В проведения през януари първи етап от изследването участваха 15 111 ученици от всички видове училища във всички области. Изследването се проведе чрез тест, съставен от 21 задачи с избираем и със свободен отговор като максималният брой точки бе 34. Учебното съдържание, включено в теста за изследването, бе върху задължителната подготовка в гимназиален етап до 11. клас включително. Съдържателната рамка е изготвена на базата на учебните програми и държавни образователни изисквания по математика.

 

След като се проведе изследването и с учениците в 11. клас ще се изготви сравнителен анализ на резултатите и ще се изведат следните характеристики на всяко от равнищата: най-типичното, което учениците могат да правят на съответното равнище; наличието на кои основни способности трябва да характеризират групата ученици на даденото ниво и кои дейности учениците могат да изпълняват на съответното равнище.

 

Пълен анализ на данните ще бъде направен след провеждането на втората част на изследването през юни 2014 г.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“