МОН ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В PISA 2012 ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА ДА СЕ РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ

Начало » Последни публикации

01.04.2014

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която е част от проекта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за първи път  си поставя за цел  да определи доколко изследваните 15-годишните ученици са придобили познания и умения,  с които да се справят с проблемите в реални житейски ситуации. За целта през 2012 година PISA провежда международното изследване на тема „Оценяване на компетентността да се решават проблеми“ в 44 страни, членки на ОИСР, сред които и България.

У нас оценяването е проведено в периода 02.04.2012 – 11.05.2012 г. В него са включени 2122 ученици от 186 училища в цялата страна от VII, VIII, IX и X клас, като възрастта е определяща (от 15 години и 3 месеца  до 16 години и 2 месеца). Форматът на оценяването е компютърно базиран  тест, който учениците трябва да решат за 40 минути.  В решаването на теста е необходимо използването на клавиатура и мишка, кликване на бутони, скрол и падащи менюта, чрез които учениците да достигнат до верните отговори. Проблемната ситуация e статична и интерактивна, а познавателните процеси са разделени на четири етапа: изследване и разбиране, представяне и формулиране, планиране и изпълнение и контрол и осмисляне.

Средният резултат от решаването на теста за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки. В общата класация си поделяме последните места с държави като Уругвай и Колумбия, а първите места заемат Сингапур, Южна Корея, Япония, Китай и Канада.

Според министъра на образованието и науката проф. Анелия  Клисарова тези резултати сочат, че учениците ни не са подготвени да приложат в живота получените в училище знания и умения или явно знанията, които получават в училище, не са достатъчни за решаване на житейски проблеми.

В два модула от по 20 минути те е трябвало да решат определен брой задачи, като най-трудни за тях са се оказали тези със свободни отговори. Като пример за задачи г-жа Неда Кристанова, директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, даде ситуацията, в която ученик, който си е забравил телефона, трябва да реши как да съобщи на приятелите си, че ще закъснее за среща.  Най-трудна обаче се е оказала задачата, изобразяваща анимация на роботизирана прахосмукачка, която се намира в стая с червени и жълти блокчета. Прахосмукачката се движи по определен модел, като може да се докосва и премества само жълтите блокчета. Учениците е трябвало да отговорят на два въпроса, свързани с нея: какво прави прахосмукачката, когато доближи червено блокче, и колко жълти блокчета ще избута, ако завие надясно, а не наляво. На тези въпроси са успели да отговорят малко под 50% от българските ученици.  

Изследването показва, че учениците от профилирани гимназии много по-добре са се справили с теста. При тях средният брой точки е 444. Съществено по-малък е броят точки на учениците от целевата група в прогимназиален етап на обучение и в непрофилирани паралелки на СОУ. Момичетата, участвали в изследването, са се представили по-добре от момчетата. България е една от страните, в които семейната и социално икономическата среда на учениците има най-сериозно влияние върху резултатите.

В заключение министър Клисарова изтъкна, че резултатите от изследването са обезпокояващи, тъй като на 15 години младежите завършват основно образование и трябва да имат определени знания и умения, както и компетентността да ги използват в реалния живот.  Според нея първата стъпка към подобряване на тези резултати  е средствата за извънкласни дейности да се използват за адаптацията на децата и учениците към новите съвременни изисквания на 21 век. Това е въпрос на отговорност и организация от страна на учителите и директорите, които същевременно трябва да повишават и своята квалификация.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“