В БУРГАСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Начало » Последни публикации

30.04.2014

Правителството ще предложи на Народното събрание да приеме решение за откриването на нов факултет в структуратa на Университета „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас. Той ще е „Обществено здраве и здравни грижи” и в него ще се извършва обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.

Това реши Министерският съвет на изнесено заседание, което се проведе в Бургас.

Предложението за откриването на новия факултет е на Академичния съвет на висшето училище и е подкрепено с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

С откриването на факултета ще се отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри за медико-социални грижи, за рехабилитационни и възстановителни дейности, както и за подготовка на кадри за нуждите на балнеотуризма. Това от своя страна ще доведе до подобряване на здравно-демографската ситуация в Югоизточния регион на страната.

Правителството реши също така в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София да бъде открит Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Институтът ще функционира като изследователско, консултантско и методическо звено. В него ще се провежда научноизследователска дейност, ще се разработват проекти, концепции и програми в областта на лидерството в различни сектори на обществения живот.

Предложението за откриването на Института е на Академичния съвет на висшето училище.

След заседанието на Правителството министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова  се срещна с директори и учители от област Бургас.

„В проекта на нов закон трябва да намерят място и две нови стратегии, разработени от екипа на министерството – стратегията за развитие на педагогическите кадри и ИКТ-стратегията. Имах виждането, че законът може да бъде приет по-бързо, но обществото реагира против“, каза на срещата, която се проведе в актовата зала на ОУ „Братя Миладинова“,  проф. Анелия Клисарова.  По думите й стратегията за педагогическите кадри е изключително важна, защото качеството на образование зависи изцяло от учителя. Министърът посочи, че учителската професия трябва да стане регулирана. Нужна е единна система и единен регистър за квалификация.

„Трябват и промени по отношение на кариерното развитие на учителите. Не съм съгласна, че учител трябва да чака 10 години, за да стане старши учител. Ако искаме да върнем доверието в българския учител, трябва да повишим и неговия социален статус, затова говорим за социални пакети. Нека да обвържем резултатите с качеството, нека успеем да привлечем млади учители“, коментира още министър Клисарова.  Тя припомни ,че екипът на МОН предлага и работи  по въвеждане на длъжността стажант- учител, което ще даде възможност все още обучаващи се студенти реално да влязат в кланите стаи и да получат помощ от колегите си с дългогодишен опит.

Директори на училища поставиха въпроси, свързани с финансирането на училища, с дисциплината, с работата с родители и др.  Участници в срещата предложиха да бъде намален наполовина броят на учениците в паралелките.  Според тях, за да бъде ефективен учебният процес, в класовете трябва да има от 14 до 18  ученици. Това, по думите им, ще направи учебния процес по-ефективен, тъй като учителят ще има време за повече индивидуална работа с децата, което ще доведе до качествени резултати.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“