В БУРГАСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

Начало » Последни публикации

30.04.2014

Правителството ще предложи на Народното събрание да приеме решение за откриването на нов факултет в структуратa на Университета „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас. Той ще е „Обществено здраве и здравни грижи” и в него ще се извършва обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.

Това реши Министерският съвет на изнесено заседание, което се проведе в Бургас.

Предложението за откриването на новия факултет е на Академичния съвет на висшето училище и е подкрепено с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

С откриването на факултета ще се отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри за медико-социални грижи, за рехабилитационни и възстановителни дейности, както и за подготовка на кадри за нуждите на балнеотуризма. Това от своя страна ще доведе до подобряване на здравно-демографската ситуация в Югоизточния регион на страната.

Правителството реши също така в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София да бъде открит Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Институтът ще функционира като изследователско, консултантско и методическо звено. В него ще се провежда научноизследователска дейност, ще се разработват проекти, концепции и програми в областта на лидерството в различни сектори на обществения живот.

Предложението за откриването на Института е на Академичния съвет на висшето училище.

След заседанието на Правителството министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова  се срещна с директори и учители от област Бургас.

„В проекта на нов закон трябва да намерят място и две нови стратегии, разработени от екипа на министерството – стратегията за развитие на педагогическите кадри и ИКТ-стратегията. Имах виждането, че законът може да бъде приет по-бързо, но обществото реагира против“, каза на срещата, която се проведе в актовата зала на ОУ „Братя Миладинова“,  проф. Анелия Клисарова.  По думите й стратегията за педагогическите кадри е изключително важна, защото качеството на образование зависи изцяло от учителя. Министърът посочи, че учителската професия трябва да стане регулирана. Нужна е единна система и единен регистър за квалификация.

„Трябват и промени по отношение на кариерното развитие на учителите. Не съм съгласна, че учител трябва да чака 10 години, за да стане старши учител. Ако искаме да върнем доверието в българския учител, трябва да повишим и неговия социален статус, затова говорим за социални пакети. Нека да обвържем резултатите с качеството, нека успеем да привлечем млади учители“, коментира още министър Клисарова.  Тя припомни ,че екипът на МОН предлага и работи  по въвеждане на длъжността стажант- учител, което ще даде възможност все още обучаващи се студенти реално да влязат в кланите стаи и да получат помощ от колегите си с дългогодишен опит.

Директори на училища поставиха въпроси, свързани с финансирането на училища, с дисциплината, с работата с родители и др.  Участници в срещата предложиха да бъде намален наполовина броят на учениците в паралелките.  Според тях, за да бъде ефективен учебният процес, в класовете трябва да има от 14 до 18  ученици. Това, по думите им, ще направи учебния процес по-ефективен, тъй като учителят ще има време за повече индивидуална работа с децата, което ще доведе до качествени резултати.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“