КОМИТЕТЪТ ПО НАБЛЮДЕНИЕ РЕШИ ПРОЕКТЪТ ЗА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ДА ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Начало » Последни публикации

15.05.2014

На откриването на информационен ден по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев съобщи, че поради успешните резултати Комитетът за наблюдение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е взел решение проектът да бъде продължен за цялата учебна 2014/2015 година.

„Днес имаме възможност да представим резултатите от една от най-мащабните инициативи, реализирани благодарение на европейската солидарност в Република България. Инициативата е плод на усилията на много хора в самото министерство, в регионалните инспекторати по образованието и най-вече във всички средищни училища в България.“ Това заяви при откриването на информационния ден заместник-министър Кръстев. Той се обърна към ученици, учители и експерти с думите“: „Благодарение на вашия неуморен труд, благодарение на  резултатите, които постигнахте, близо 170 000 ученици от тези училища имат възможност всеки учебен ден да получават нова по-добра, по-качествена и по-полезна за тях образователна услуга. Целодневната организация на учебния процес в средищните училища отдавна доказа своята полезност. И най-доброто доказателство за това са тези красиви деца, на които ние възлагаме надежди за нашето бъдеще.“

На информационното събитие „Когато училището е средищно…“  присъстваха още заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева, ръководителят на проекта Красимир Вълчев и членове на екипа.

По време на информационния ден в ротондата на МОН бе представена богата програма с участието на близо 150 учители, възпитатели, директори на училища и ученици от средищни училища. Децата демонстрираха умения, знания и опит, придобити в занятията в полуинтернатните групи в средищните училища от областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Ловеч и Смолян. Всяка област се представи и с презентация.

Във фоайетата на МОН са изложени изработени детски рисунки, битови предмети и материали в занятията по интереси, финансирани по проект BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За  учебната 2013/2014 година по проекта работят 796 средищни училища. Формираните групи за целодневна организация на учебния процес са 4 453, като в тях са обхванати 103 499 ученици.

От началото на проекта до момента в дейностите по целодневна организация на учебния процес в средищните училища са включени 148 060 ученици от 824 средищни училища.

По линия на проекта са проведени три обучения за повишаване на професионалните умения на учители и възпитатели от средищните училища за прилагане на модела. Обучените учители и възпитатели са 4 303. Обучени са  1585 директори и служители.

В рамките на дейностите за подобряване на образователната среда в средищните училища са оборудвани и обзаведи помещенията за провеждане на целодневна организация. Осигурени са необходимите спортни пособия за провеждане на дейностите по организиран отдих и спорт на учениците. За провеждане на дейностите по самоподготовка и на занимания по интереси по заявки от средищните училища са осигурени необходимите учебни пособия, материали и консумативи.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“