ИЗПИТИТЕ СЛЕД VII КЛАС ЩЕ ЗАПОЧВАТ В 10 ЧАСА, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ ПИШАТ САМО СЪС СИН ХИМИКАЛ

Начало » Последни публикации

16.05.2014

Изпитите за учениците, завършили VII клас, ще се проведат на 21 май 2014 г.  по български език и литература и на 23 май 2014 г. – по математика. Началото и на двата изпита е в 10 часа. Експертите от Министерството на образованието и науката припомнят:

1. Преди започване на изпита учениците трябва:

 • да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;
 • да заемат определените им места не по-късно от 9:45 часа;
 • да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
 • да носят ида ползват за изпита: син цвят химикалка; по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
 • под контрола на квесторите учениците отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;

2. По време на изпита учениците:

 • пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
 • не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • не може да напускат изпитната зала:

- по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

- след изтичане на времето за работа върху модула Национално външно оценяване (НВО), ако ще работят по допълнителния модул;

 • получават тест и листове за чернова и започват работа след обявяване на началния час от квестора; имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете.
 • Първата страница на тестовете е инструкция как да се работи – прочита се внимателно;
 • Внимават при попълването на отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х); ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор;
 • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва;
 • изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;

3. След приключване на изпита учениците:

 • на работното си място, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, поставят бланката в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават го заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива) и се подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“