НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЩЕ ДАДЕ ТЛАСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В КЛЮЧОВИ НАПРАВЛЕНИЯ

Начало » Последни публикации

09.06.2014

„Това, което си поставяме за цел за новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, е да обвържем много ясно политиката, реализирана в сферата на научните изследвания, образованието и предучилищното възпитание с целия спектър от инструменти и мерки, които се реализират от Министерството на образованието и науката“. Това заяви заместник-министър Иван Кръстев на кръгла маса, организирана от Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Темата на форума бе свързана с финансиране на иновациите и научните изследвания в научно-образователните институции чрез оперативните  програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В презентацията си заместник-министър Кръстев разясни, че в новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са обхванати три от основните тематични цели, заложени в Споразумението за партньорство. Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ ще бъде финансирана изцяло от Европейския фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд. „В рамките на първата ос ще финансираме изграждането на центрове за върхови постижения в науката и на центрове за компетентности“, поясни г-н Кръстев. „Идеята е основно научната инфраструктура да бъде финансирана от оперативната програма и да даде по-голям тласък и по-добра възможност български научни колективи и организации да участват при реализацията на отделните схеми по Програма „Хоризонт 2020“. Като съпоставимост, ако бюджетът на тази приоритетна ос от оперативната програма е 555 млн. лв. с националното съфинансиране, общият бюджет на програмата „Хоризонт 2020“ е 80 млрд. евро. Идеята е да се даде тласък на българските научни организации в ключови направления и да ги направи по-конкурентоспособни в европейски и в глобален план“, подчерта в презентацията си заместник-министър Кръстев.

Кръглата маса бе открита от  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. С презентации участваха представители на партниращи на бизнеса държавни ведомства по оперативни програми, свързани със стимулирането на иновациите и конкурентоспособността на българските предприемачи. В края на форума се проведе дискусия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“