ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Начало » Последни публикации

16.06.2014

1.    В изпълнение разпоредбата на т. 4 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

  • образованието и обучението;
  • предоставянето на информационни услуги;
  • научно-изследователската и развойната дейност;
  • младежта;
  • общественото здраве;
  • интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
  • човешките и гражданските права и свободи.

2.    Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в т. 2 от Механизма.
3.    В срок от 15 дни от датата на публикуване на поканата - 16 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до министъра на образованието и науката за участие в избора.
4.    Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
5.    Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от министър на образованието и науката.
6.    Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 7 от Механизма.

Механизъм за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас

Заявление

Декларация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“