ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ФАКТОР ЗА МАТЕРИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ И ДУХОВЕН НАПРЕДЪК Е ЦЕЛТА НА ОДОБРЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ

Начало » Последни публикации

18.06.2014

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме Стратегия за развитие на висшето образование в Република България.

Документът очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование в периода до 2020 г. Нейната цел е, от една страна, да се ускори и завърши започналият процес на структурни реформи, като се преодолее изоставането спрямо водещите европейски страни. От друга страна – да се реализира успешно процесът на стратегическа трансформация на висшето образование от допълваща обслужваща сфера във фактор за печелене на предимство в глобалната надпревара за знания, материален просперитет и духовен напредък.

Стратегията създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование, въз основа на които са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на висшето образование в България. Очертана е и Пътна карта на предстоящите реформи.

Очаква се изпълнението на стратегията да доведе до съществено повишаване качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование, до изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации, модернизация на системата за управление и ясно определяне на видовете висши училища и степените на висшето образование. С нея ще се постигне повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и наука и на ефективността на използването им, насърчаване на кариерното израстване на преподавателите, разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот, на академична мобилност и интернационализация и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение. Целта е България да се превърне в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света.

Проектът на стратегия беше публикуван за публично обсъждане и по него бяха направени дискусии в различни формати с участието на академичната общност и НПО.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“