В МОН СЕ ПРОВЕДЕ КРЪГЛА МАСА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НОВИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Начало » Последни публикации

18.06.2014

„Уважаеми приятели и съмишленици, представители на академичната общност, на неправителствените организации, колеги, когато организирахме тази кръгла маса, един от мотивите беше, че практиката е по-богата от политиките. По принцип животът е по-богат от теорията. Днес има представители на няколко министерства и това  е знак, че образованието не може да се парцелира“, каза при откриването на кръглата маса, заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант. Тя допълни, че: „в Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри е заложено  новото в нашите политики - професията на учителя да стане регулирана, необходимостта от актуализиране на учебните програми във висшите училища, от изработване стандарти за обучението на педагозите във висшите училища.“ Според г-жа Налбант практиката показа, че са необходими учители, които са не само тясно специализирани в работата с деца и ученици от уязвими  групи. „Изискването към всеки учител, независимо какво преподава, е да владее книжовен български език, да владее добре съвременните технологии за комуникация, да има компетенции в сферата за общуване с родителите, с неправителствените организации, да има познания как се подготвят проекти и т.н.“, обясни г-жа Налбант.

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев увери присъстващите на кръглата маса, че мерките, за които се говори по отношение осигуряване на най-добра грижа и образование за децата са ресурсно обезпечени. Той подчерта: „Благодарение на отличната работа на нашите структури ние имаме гаранцията, че всички инициативи, свързани с образователната интеграция както на децата със специални образователни потребности (СОП), така и на децата от етническите малцинствени групи, са финансово осигурени в рамките на настоящата календарна, а по отношение на децата със СОП и през предстоящата учебна 2014/2015 година. В новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по наше настояване беше включена отделна тематична цел, насочена към социалната интеграция и обособена отделна приоритетна ос с бюджет от над 213 млн. лв., които ще бъдат насочени само и единствено към такива мерки.“

В работата на кръглата маса се включи и г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, която също говори за основните предизвикателства пред всички, които носят отговорности спрямо децата от уязвимите групи.

Форумът бе на тема „Ролята на академичното обучение на специалисти от помагащите професии в процеса на интеграция на уязвими групи деца“. Кръглата маса събра представители на  Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, преподаватели от висши училища, представители на неправителствени организации, приемни родители и експерти. Тя бе организирана от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет в партньорство с МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“