С ЕВРОСРЕДСТВА СА ОБНОВЕНИ РАБОТИЛНИЦИ И КАБИНЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ПАЗАРДЖИК

Начало » Последни публикации

19.06.2014

Обновени са работилниците и кабинетите в Професионална гимназия  по механоелектротехника (ПГМЕТ) – Пазарджик.

Средствата - 2 001 511,71 лв., са по проект BG161РО001/1.1-02/2008/001-7 на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), схема BG161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по който Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент.

 По проекта са извършени следните ремонтни дейности: преустройство на отоплителната инсталация от парна на водна, саниране на сградите на учебен корпус и физкултурен салон, подмяна на подовото покритие и вратите, подмяна на ел.инсталация и осветление, извършена е изолация на таваните в учебния  корпус и учебните работилници. Част от средствата са  използвани за закупуване, доставка и инсталация на оборудване на кабинетите по специалностите, по които обучава училището.

Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик е открита на 10 май 1960 година като Техникум по механотехника – ТМТ. През май 2003 година техникумът е преобразуван в Професионална гимназия  по механоелектротехника (ПГМЕТ).

Към момента в гимназията се обучават 548 ученици в 23 паралелки по 8 специалности: Компютърна техника и технологии; Оптически комуникационни системи; Компютърни мрежи; Системно програмиране; Електрообзавеждане на производството; Топлотехника; Автотранспортна техника; Електрообзавеждане на транспортна техника.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“